Tilbage til nyheder

Sag om alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger

Af Kim Christian Højmark
Udskriv

Københavns Kommune meddelte efter offentlighedsloven en borger afslag på aktindsigt i en afgørelse og en sekretariatsindstilling vedrørende et værtshus’ fornyelse af en alkoholbevilling.

Ombudsmandens undersøgelse af sagen drejede sig kun om, hvorvidt aktindsigtsanmodningen skulle være behandlet efter offentlighedsloven.

Det afgørende for lovvalget var efter ombudsmandens vurdering, om oplysningerne i sagen var omfattet af miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, hvorefter oplysninger vedrørende foranstaltninger, der påvirker eller kan påvirke miljøelementer, er miljøoplysninger.

Ombudsmanden fandt indledningsvist, at afgørelsen og sekretariatsindstillingen var omfattet af begrebet ”foranstaltninger” i miljøoplysningslovens § 3, nr. 3.

Herefter antog ombudsmanden, at en afgørelse om, hvorvidt et værtshus fortsat skal have ret til at servere alkohol, kan få betydning for, om værtshuset kan blive ved med at eksistere, eller om det lukker, og at en sådan afgørelse dermed indirekte kan få betydning for udledningen af bl.a. støj og tobaksrøg fra værtshusets lokaler og de omkringliggende udendørsarealer til det omgivende miljø.

Til brug for ombudsmandens vurdering af, om afgørelsen om fornyelse af alkoholbevillingen herefter kunne påvirke miljøelementer, jf. miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, indhentede han herefter en udtalelse fra EU-Kommissionen om fortolkningen af de relevante bestemmelser i miljøoplysningsdirektivet. EU-Kommissionen udtalte bl.a., at der

EU-Kommissionen udtalte bl.a., at der ikke er en forbindelse mellem en bevilling til at servere alkohol på et værtshus og de miljøelementer og faktorer, der er nævnt i miljøoplysningslovens § 3, nr. 1 og 2 (direktivets artikel 2, nr. 1, litra a og b). Det gælder i hvert fald, når der ikke er fastsat specifikke vilkår mv., der har direkte indvirkning på miljøet. EU-Kommissionen bemærkede, at en modsat konklusion ville udstrække begrebet ”miljøoplysninger” til situationer, som EU-lovgiver ikke havde haft til hensigt at dække.

Ombudsmanden fandt herefter – ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger, at der ikke var tale om miljøoplysninger.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld