Om Aktindsigtshåndbogen

Velkommen til Poul Schmith/Kammeradvokatens elektroniske håndbog om aktindsigt. Med håndbogen er det vores ambition at skabe en let tilgængelig indgang til den nye offentlighedslov og samtidig give den enkelte sagsbehandler en række enkle og praktisk anvendelige værktøjer, der letter behandlingen af sager om aktindsigt.

Håndbogen om aktindsigt er et praktisk værktøj for sagsbehandlere på alle niveauer og er derfor skrevet i en kort og ligetil form. Håndbogen omtaler derfor ikke alle de mange problemstillinger, der kan opstå i aktindsigtssager, men fokuserer på den praktiske behandling. Hvis du har behov for yderligere information om den nye offentlighedslov, kan du læse i lovforslagets bemærkninger ved at trykke her og i Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 ved at trykke her.

 

Vi vil opdatere håndbogen med jævne mellemrum, herunder med principielle afgørelser og nye udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, og du bør derfor sikre dig, at du altid anvender den seneste udgave af håndbogen. Det fremgår af håndbogens enkelte afsnit, hvornår de pågældende afsnit sidst er opdateret.

 

Håndbogen er i øvrigt opbygget på følgende måde:

 

Under menupunktet "Aktindsigt - skridt for skridt" finder du først en grafisk oversigt over aktindsigtssagens forløb og dernæst en såkaldt quick guide til sagsbehandlingen i aktindsigtssager, som i kort form gennemgår de enkelte sagsskridt med udgangspunkt i den praktiske virkelighed for sagsbehandleren. I tilknytning hertil finder du en række kommentarer til de fleste af bestemmelserne i den nye lov, som uddyber quick guidens enkelte afsnit (sagsskridt). Du skal være opmærksom på, at der under dette menupunkt alene findes korte eksempler på begrundelsestekst til brug for afgørelsen af en aktindsigtssag mv., mens eksempler på afgørelser i fuld færdig form, der også indeholder afsnit om meroffentlighed og klagevejledning mv., kan findes under det næste menupunkt.

 

Under menupunktet "Skabeloner" finder du to fiktive eksempler på afgørelser i en aktindsigtssag. Du finder også en række eksempler på breve, der typisk indgår i en aktindsigtssag, herunder vedrørende afgrænsning af aktindsigtsanmodningen samt høringsbreve og fristbreve mv. De pågældende paradigmetekster kan nemt og ubesværet kopieres over i din myndigheds tekstbehandlingssystemer i word-format. Du skal i den forbindelse bl.a. være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og der kan - navnlig i selve afgørelsen - derfor være behov for en mere konkret begrundelse, end paradigmeteksterne lægger op til.

 

Under menupunktet "Særlige sagstyper" finder du en kort omtale af en række af de tværgående problemstillinger, der typisk opstår i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i lovgivningssager, administrative straffesager, personalesager, udbudssager, sager med EU-dokumenter og/eller internationale dokumenter og sager vedrørende tværministerielle arbejdsgrupper. Du vil også her kunne finde en række praktiske råd til håndteringen af "store" aktindsigtssager.

 

Under menupunktet "Sagsdisciplin" finder du en omtale af en række andre emner, der er vigtige i aktindsigtssager, nemlig vedrørende notatpligt, journaliseringspligt, aktiv information og vejledningspligt.

 

Endelig finder du under menupunktet "Q&A" en række spørgsmål og svar om sagsbehandlingen i aktindsigtssager.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld