Brevskabeloner

Afvejningsreglerne

Du kan bruge denne skabelon, når du skal foretage din afvejning efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Materiale

Skabelon - afvejningsreglerne

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

Eksempel fra FOB 2017-20

[Afgørelsen om aktindsigt]

Miljø- og Fødevareministeriet har overvejet, om du alligevel efter en generel og konkret afvejning bør meddeles aktindsigt i ministerens interne talepapir, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 3

For udlevering af talepapiret taler offentlighedens og klagers interesse i at få aktindsigt samt indsigt i ministerens synspunkter og initiativer vedrørende kystsikring.

For afslag på udlevering taler, at talepapiret er et internt dokument, som indeholder en række politiske og strategiske initiativer, som ministeren kunne fremdrage i sin tale alt efter, hvad der på det givne tidspunkt vurderes som opportunt. Endvidere har talepapiret alene haft til hensigt at fungere som støtte for især ministerens forberedelse af talen. Indholdet heri er således ikke nødvendigvis i overensstemmelse med ministerens faktiske tale.

Offentliggørelse af talepapiret kan derfor skabe et forkert og forvrænget billede af den egentlige tale. Dette gælder både i forhold til offentligheden og i forhold til klager, hvis klager alene støtter sig til talepapiret som ’referat’ af mødet.

Miljø- og Fødevareministeriet kan i øvrigt oplyse, at der var fri adgang for alle til mødet, herunder pressen. Klager har således haft mulighed for at møde fysisk op, hvorved hun ville have hørt ministerens tale, som klager således ville kunne videreformidle.

Ministeriet har – selv efter en restriktiv fortolkning af adgangen til at begrænse aktindsigt i talepapiret – fundet, at hensynene som ligger bag § 7, nr. 1, sammenholdt med hensynet til den interne politiske proces samt ministerens mulighed for at kunne tale frit, vægter tungere end hensynet til offentliggørelse af talepapiret.

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld