Brevskabeloner

Konkrete personalesager

Du kan bruge denne skabelon, hvis du modtager en anmodning om aktindsigt i en konkret personalesag.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […].

[Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Du meddeles dog aktindsigt i en række oplysninger om bl.a. […].  Nedenfor følger en redegørelse for retsgrundlaget og en begrundelse for [Myndighedens] afgørelse.

Retsgrundlag

Afgørelser om aktindsigt skal træffes efter det retsgrundlag, der er mest gunstigt for den aktindsigtssøgende, og [Myndigheden] har derfor behandlet din anmodning om aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

Det følger af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og § 6, stk. 2, at retten til aktindsigt med visse undtagelser følger reglerne i offentlighedsloven fra 1985. Efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 1.  pkt., skal der foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Det følger desuden af miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 2. pkt., at undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt.

Det følger af 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan gives aktindsigt i en offentligt ansats personalesag. Det omfatter både den typiske konkrete personalesag, der oprettes ved en medarbejders ansættelse, og andre konkrete sager om særlige ansættelsesmæssige forhold om den enkelte ansatte. Omfattet er også andre konkrete personalesager, der er oprettet hos andre end ansættelsesmyndigheden, som bistår den ansættende myndighed, f.eks. hos Moderniseringsstyrelsen.

Efter 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 3, omfatter retten til aktindsigt dog oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder loven desuden for oplysninger om dis­ciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gæl­der dog kun for et tidsrum af to år efter, at den en­delige afgørelse herom er truffet.

Begrundelse

Du har søgt om aktindsigt i en konkret personalesag. [Myndigheden] meddeler dig derfor afslag på aktindsigt i sagen og i sagens aktliste, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt. Du meddeles dog aktindsigt i de oplysninger, der er nævnt i 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 3. [Det bemærkes i den forbindelse, at vedkommende ikke ansat i en chefstilling].

[Husk at overveje afvejningsreglen samt eventuelt meroffentlighed]

Klagevejledning

[Indsæt klagevejledning]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld