Tilbage til nyheder

Frist for behandling af aktindsigtsanmodninger

Af Signe Louise Nelson
Udskriv

I en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand fra den 15. november 2016 udtaler ombudsmanden, at afholdelse af sommerferie hos offentligt ansatte ikke i sig selv kan bevirke, at fristerne i offentlighedsloven for færdigbehandlingen af aktindsigtsanmodninger kan udsættes.

I en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand fra den 15. november 2016 udtaler ombudsmanden, at afholdelse af sommerferie hos offentligt ansatte ikke i sig selv kan bevirke, at fristerne i offentlighedsloven for færdigbehandlingen af aktindsigtsanmodninger kan udsættes.

Offentlighedsloven stiller krav om, at anmodninger om aktindsigt færdigbehandles snarest muligt og som udgangspunkt seneste syv arbejdsdage efter modtagelsen.

I den konkrete sag havde en borger den 5. juli 2016 anmodet Transport- og Bygningsministeriet om aktindsigt. Ministeriet kvitterede for modtagelsen dagen efter og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for lovens frist på syv arbejdsdage. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august 2016.

Ministeriet begrundede udsættelsen med, at det var sommerferieperiode, og at flere af medarbejderne, som skulle behandle sagen, var fraværende. Den 9. august 2016 traf ministeriet afgørelse i sagen.

Dette var dog efter ombudsmandens opfattelse for sent.

Ombudsmanden udtalte, at på baggrund af offentlighedslovens § 36, stk. 2, og bestemmelsens forarbejder, hvor der er fastsat og forudsat meget håndfaste frister for behandlingen af begæringer om aktindsigt i forskellige typetilfælde, og hvor vigtigheden af en hurtig behandling er betonet, kan afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning, kan udsættes.

Myndigheder kan derfor ikke lukke ned for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men må have et beredskab i ferieperioder, der som udgangspunkt kan gøre det muligt at behandle aktindsigtssager inden for lovens frister.

Journalister og andre har derfor, også i ferieperioder, krav på hurtige svar på anmodninger om aktindsigt.

Læs ombudsmandens udtalelse her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld