Tilbage til nyheder

Bestyrelsesreferater var ikke ”indgået til” Nationalbanken

Af Laura Schou
Udskriv

Da bestyrelsesreferater ikke var ”indgået til” Nationalbanken, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at Nationalbanken havde afslået aktindsigt heri.

En journalist klagede den 6. februar 2018 til Ombudsmanden over, at Nationalbanken havde meddelt ham afslag på aktindsigt i referater fra bestyrelsesmøder i Bankernes Kontantservice A/S (”BKS”). Nationalbanken gjorde gældende, at referaterne ikke var ”indgået til” Nationalbanken som myndighed, og derfor ikke kunne anses for omfattede af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1.

Referater var ikke journaliseret elektronisk

Som medejer af BKS havde Nationalbanken ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem, og nationalbankdirektøren bestred i den forbindelse posten frem til august 2016, hvor BKS blev afhændet til Loomis Danmark A/S. Bestyrelsesreferaterne blev i perioden frem til afhændelsen sendt til Nationalbanken, hvor direktøren selv, hans sekretær, chefen for kontantforsyning og bankens chefjurist havde haft adgang til referaterne, som ligeledes blev journaliseret i Nationalbankens elektroniske journalsystem i perioden 2010-2014. Nationalbanken journaliserede ikke referaterne i det elektroniske system fra 2015.

Ingen kritik af Nationalbankens afslag

Det centrale spørgsmål var herefter, om bestyrelsesreferaterne var indgået til Nationalbanken. Ombudsmanden lagde i den forbindelse vægt på, at referaterne blev opbevaret adskilt fra bankens øvrige sager, at referaterne ikke havde været anvendt i anden sammenhæng i Nationalbanken, samt at de alene kunne tilgås af en snævert afgrænset medarbejderkreds. At referaterne kunne tilgås af andre end direktøren selv kunne ikke begrunde, at referaterne var indgået i Nationalbanken. Ombudsmanden henviste i den forbindelse til, at offentligt ansatte som led i varetagelsen af eksterne opgaver kan få sekretærbistand på hovedarbejdspladsen, og at offentligt ansatte kan få faglig sparring af nærmere bestemte medarbejdere, hvis medarbejderne har fagkyndig viden herom. Ombudsmanden fandt ud fra en konkret vurdering, at det var tilfældet i den foreliggende sag.

Ombudsmanden kunne på denne baggrund ikke kritisere, at Nationalbanken havde afslået en anmodning om aktindsigt i bestyrelsesreferater, da de ikke var ”indgået til” Nationalbanken.

Læs ombudsmandens udtalelse her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld