Tilbage til nyheder

Forslag om at udskyde revision af postlisteordningen

Udskriv

Postlisteordningen er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg i en rapport fra juli 2017. Justitsministeren mener at evalueringen kan indgå i de igangværende forligsdrøftelser om en ny aftale om offentlighedsloven, hvorfor revisionen bør udskydes.

Baggrund

Justitsministeren fremsatte den 25. april 2018 et lovforslag om at udskyde revisionen af § 16 i offentlighedsloven til folketingsåret 2018-19.

Offentlighedslovens § 16 indeholder den såkaldte postlisteordning, som bemyndiger hhv. justitsministeren (statslige myndigheder) eller økonomi- og indenrigsministeren (regionale eller kommunale myndigheder) til at bestemme, at en myndighed skal udfærdige en fortegnelse over de dokumenter, som modtages eller afsendes den pågældende dag.

Postlisteordningen blev indført som en forsøgsordning, hvor Slagelse Kommune, Region Syddanmark, Søfartsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virkning fra 1. januar 2015 har ført postlister. Pr. 1. april 2018 er postlisteordningen for Søfartsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blevet ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 237/2018.

Ekspertudvalgets evaluering

Ordningen er evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg i en rapport fra juli 2017. Udvalget udtaler sig ikke om, hvorvidt der bør indføres en permanent postlisteordning. I rapporten opstilles derimod forskellige modeller til, hvorledes en eventuel postlisteordning kan udformes, hvis det politisk måtte blive besluttet at indføre en sådan. Udvalget anfører, at hensynet til offentlighedens indsigt i og kontrol med den offentlige forvaltning taler for en indførelse af en pligtmæssig postlisteordning, mens hensynet til det offentliges ressourcer på den anden sider taler imod. I afvejningen skal det indgå, i hvilket omfang de åbne postlister må antages at blive brugt af offentligheden og medierne, idet postlisterne ellers mister deres reelle nytteværdi. Udvalget anbefaler, at ordningen som minimum kommer til at omfatte samtlige departementer.

Baseret på oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriets departement, der deltog i forsøgsordningen, skønner udvalget, at en permanent postlisteordning for alle departementer samlet vil indebære omkostninger i størrelsesordenen 5 mio. kr. til etablering og 25 mio. kr. i løbende drift, herunder 1,1 mio. kr. til behandling af yderligere aktindsigtsanmodninger. Hertil kommer omkostninger til etablering og vedligeholdelse af it-løsninger.

Justitsministeriets opfattelse

Revision af postlisteordningen i offentlighedslovens § 16 følger af offentlighedslovens § 44. Revisionen er tidligere udskudt til folketingsåret 2017-2018. Da der nu foregår forligsdrøftelser om en ny aftale om offentlighedsloven, er det Justitsministeriets opfattelse, at evalueringen af postlisteordningen kan indgå i disse drøftelser, og at revisionen derfor bør udskydes.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld