Tilbage til nyheder

Lovligt at behandle aktindsigtsanmodninger samlet

Af Kim Christian Højmark
Udskriv

Ombudsmanden indledte på baggrund af flere konkrete klagesager drøftelser med Justitsministeriet om samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger. På baggrund af drøftelserne afgav Justitsministeriet en udtalelse om samlet behandling af aktindsigtssager, som ombudsmanden efterfølgende tilsluttede sig.

Sagens baggrund

Ombudsmandens blev på baggrund af konkrete klagesager opmærksom på, at nogle myndigheder foretog en samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger om et bestemt emne, som var indkommet over en vis periode. Det skete ved, at myndighederne tog udgangspunkt i den bredest formulerede anmodning og udleverede det samme materiale samtidigt til de aktindsigtssøgende.

Justitsministeriets udtalelse

Efter drøftelser mellem ombudsmanden og Justitsministeriet, anmodede ombudsmanden den 5. januar 2016 Justitsministeriet om en udtalelse om samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger.

Justitsministeriet afgav den 26. april 2017 sin endelige udtalelse i sagen. Heraf fremgår bl.a.:

  • Sagsbehandlingen må tilrettelægges sådan, at det i videst muligt omfang kan gøres på en sådan måde, at fristen og de i forarbejderne fastsatte målsætninger for sagsbehandlingstiderne overholdes i den enkelte sag.

  • Sagsbehandlingen bør om muligt fra start tilrettelægges sådan, at de mindst omfattende aktindsigtsbegæringer kan afsluttes hurtigst muligt, og at behandlingen således fra start tilrettelægges sådan, at der – såfremt det er muligt – løbende tages stilling til delmængder af det samlede materiale tilpasset efter de enkelte aktindsigtsanmodninger.

  • Der er ikke noget til hinder for, at myndigheden udleverer mere materiale, end der oprindeligt er anmodet om, hvis det på forhånd er aftalt med den aktindsigtssøgende.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden kunne grundlæggende tilslutte sig Justitsministeriets synspunkter angående tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen ved sambehandling af flere aktindsigtsanmodninger, og ombudsmanden fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.

Justitsministeriets udtalelse til Folketingets Ombudsmand om samlet behandling af aktindsigtsager kan ses her.

Ombudsmandens udtalelse kan ses her.

 

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld