Tilbage til nyheder

Fonden Aarhus 2017 var ikke omfattet af offentlighedsloven

Af Signe Brehm Jensen
Udskriv

Ombudsmanden fandt ikke, at Fonden Aarhus 2017 - som bl.a. var ansvarlig for gennemførelsen af Europæisk Kulturhovedstad 2017 - var omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde. Fonden var derfor berettiget til at afslå aktindsigt i oplysninger om, hvordan fondens budget på ca. en halv milliard kroner blev anvendt.

Sagens baggrund

En avis havde bedt Fonden Aarhus 2017 om at fremlægge dokumenter, der viste, hvordan fondens indtægter blev fordelt mellem de forskellige dele af kulturlivet i Aarhus og Region Midtjylland.

Fondens indtægter bestod i vidt omfang af offentlige midler, men der indgik også betydelige midler skaffet via fundraising.

Fonden Aarhus 2017 afslog anmodningen om aktindsigt og begrundede afslaget med, at fonden ikke var omfattet af offentlighedsloven.

Om Fonden Aarhus 2017

Det fremgår af ombudsmandens udtalelse, at Fonden Aarhus 2017 er stiftet af Aarhus Kommune. Fonden er organiseret på privatretligt grundlag, og den er registreret som en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen i fonden består primært af politisk udpegede medlemmer.

Fondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Som erhvervsdrivende fond er Fonden Aarhus 2017 undergivet tilsyn fra fondsmyndigheden, dvs. Erhvervsstyrelsen, men der er ikke efter vedtægterne krav om, at fondens regnskaber og budgetter skal godkendes af en offentlig myndighed.

Ifølge fondens vedtægter uddeles et likvidationsprovenu eller overskud ved fondens likvidation eller opløsning til en anden dansk fond eller forening, som har et formål i overensstemmelse med fondens formål, eller som på anden vis har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Retsgrundlaget

Det følger af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2, at loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Efter offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., finder loven endvidere anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder.

Ombudsmandens udtalelse

Ombudsmanden fandt, at sagen gav anledning til overvejelser om, hvorvidt Fonden Aarhus 2017 var omfattet af enten offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 1.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om Fonden Aarhus 2017, fandt ombudsmanden ud fra en konkret og samlet vurdering, at fonden ikke var ”undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol”, og at fonden derfor ikke var omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde i medfør af lovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Ombudsmanden fandt herefter ikke anledning til at foretage en endelig vurdering af, om Fonden Aarhus 2017 udøvede ”offentlig virksomhed af mere omfattende karakter”, jf. offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Spørgsmålet gav dog efter ombudsmandens opfattelse anledning til en vis tvivl.

Spørgsmål i sagen var herefter, om fonden var omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Da Fonden Aarhus 2017 som en erhvervsdrivende fond ikke havde nogen ejerkreds – idet ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden havde ejendomsretten til fondens formue - var fonden efter ombudsmandens opfattelse heller ikke omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde i medfør af lovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Læs ombudsmandens udtalelse her.

 

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld