Tilbage til nyheder

Aktindsigt i navnet på rejsebureau, som havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling

Af Kim Christian Højmark , Azad Taheri Abkenar
Udskriv

Ligebehandlingsnævnet kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke under henvisning til erhvervsmæssige interesser undtage navnet på et rejsebureau, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling i forbindelse med salg af fodboldrejser.

Baggrund

En journalist bad om aktindsigt i navnet på et rejsebureau i en anonymiseret afgørelse om overtrædelse af lov om etnisk ligebehandling fra Ligebehandlingsnævnet. Af afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet fremgår det, at rejsebureauet til en bestemt fodboldkamp ikke måtte sælge billetter til hjemmebaneaf-snittet til personer med tyrkisk klingende navne.

Ligebehandlingsnævnet afslog anmodningen om aktindsigt i navnet under henvisning til opsamlingsbe-stemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5. I sin vurdering lagde nævnet vægt på, at der var tale om en mindre virksomhed, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling som led i sit primære virke som rejsebureau, og at væsentlige hensyn til virksomhedens interesser efter forholdets særlige karakter gjorde undtagelse af retten til aktindsigt i virksomhedens navn påkrævet.

Ombudsmandens udtalelse

Det følger af forarbejderne til opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, at bestemmel-sen er tiltænkt et snævert anvendelsesområde.

Det er desuden fastslået i ombudsmandens tidligere praksis, bl.a. FOB 2017-3, at opsamlingsbestem-melsen ikke kan anvendes, hvis det hensyn, som myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor betingelser-ne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.

Ombudsmanden konstaterer i sin udtalelse indledningsvist, at han er enig med Ligebehandlingsnævnet i, at offentlighedslovens § 30, nr. 2, som hjemler undtagelse af oplysninger om drifts- eller forretnings-forhold el.lign. af hensyn til erhvervsmæssige (økonomiske) interesser, ikke kan begrunde undtagelse fra aktindsigt af navnet på et rejsebureau, som har overtrådt lov om etnisk ligebehandling.

Da Ligebehandlingsnævnet – som begrundelse for afslaget på aktindsigt – ikke havde anført andre hen-syn end de nævnte hensyn til erhvervsmæssige interesser, fandt ombudsmanden, at navnet på rejsebu-reauet ikke kunne undtages fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5.

Ombudsmanden henstillede derfor Ligebehandlingsnævnet til at genoptage sagen med henblik på for-nyet behandling.

Hvad viser udtalelsen?

Udtalelsen viser, at opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, ikke kan anvendes i til-fælde, hvor hensynene bag ønsket om at undtage oplysninger fra aktindsigt, allerede er fuldt identiske med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor betingelser-ne for at anvende undtagelsesbestemmelsen ikke er opfyldt.

Udtalelsen falder i øvrigt fint i tråd med det i littaruren anførte om, at oplysninger om, at en virksom-hed i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter anvender ulovlige forretningsmetoder eller overtræder lovgivningen, ikke i almindelighed er omfattet af  offentlighedslovens § 30, nr. 2, jf. Mo-hammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, side 529.


Læs ombudsmandens udtalelse her.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse kan læses her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld