Tilbage til nyheder

To nye ombudsmandsudtalelser om undtagelse af miljøoplysninger af hensyn til den politiske beslutningsproces

Af Hans August Becker
Udskriv

Ombudsmanden har i to nye udtalelser fra juni 2019 ikke fundet grundlag for at tilsidesætte hhv. Finansministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vurdering af, at miljøoplysninger kunne undtages fra aktindsigt af hensyn til den politiske beslutningsproces.

Finansministeriets afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller (FOB 2019-20)
En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i korrespondance mellem Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om solceller.

Finansministeriet behandlede sagen efter miljøoplysningsloven, og undtog herefter en række oplysninger fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

I en efterfølgende klagesag fandt ombudsmanden, at visse oplysninger ikke kunne undtages fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen med den begrundelse, som ministeriet havde anført (Se FOB 2019-8)

Finansministeriet genoptog herefter sagen og traf på ny afgørelse om afslag på aktindsigt under henvisning til opsamlingsbestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1.

Som (ny) begrundelse for at undtage oplysningerne anførte ministeriet, at de undtagne oplysninger ville røbe indholdet af politisk prægede vurderinger, forhandlingsmandat, strategier, referat af politiske tilkendegivelser og fortolkning af politiske bindinger mv. Ministeriet oplyste desuden, at der er et vedvarende stort politisk fokus på området, hvor udviklingen følges tæt konstant.

Ombudsmanden fandt på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af ministeriets behandling af sagen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger i et notat om strategi for håndtering af Togfonden 2017 (FOB 2019-21)

En journalist bad om aktindsigt i bl.a. regeringens notat om ”Strategi for håndtering af Togfonden 2017”.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet undtog en række miljøoplysninger i strateginotatet, under henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, jf. miljøoplysningsloven, idet ministeriet vurderede, at det var nødvendigt at undtage oplysningerne for at beskytte hensynet til den politiske beslutningsproces, herunder de politiske forhandlinger om Togfonden.

I en udtalelse af 12. februar 2019 til ombudsmanden uddybede ministeriet, at udleveringen af oplysningerne ville være til skade for de politiske forhandlinger om Togfonden, eftersom der var tale om en politisk forhandling som ikke var afsluttet. Der udestod bl.a. drøftelser om prioriteringen af projekterne, som efter ministeriets opfattelse var en central del af de politiske forhandlinger.

Under henvisning til det af ministeriet oplyste fandt ombudsmanden herefter ikke anledning til at kritisere ministeriets undtagelse af miljøoplysninger.

Ombudsmanden fandt dog afslutningsvis anledning til at pege på, at det burde have fremgået klart af ministeriets afgørelse, at ministeriet havde iagttaget afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Udtalelserne viser, at ombudsmanden ikke er afvisende overfor, at miljøoplysninger kan undtages fra aktindsigt under henvisning til beskyttelse af den politiske beslutningsproces, jf. 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, men at der samtidig stilles strenge krav til myndighedernes begrundelse for at undtage miljøoplysningerne.

Link til ombudsmandens udtalelser her og her. 

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld