Tilbage til nyheder

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths notater kunne undtages fra aktindsigt efter Miljøoplysningsloven

Af Nikolaj Jagd Søerensen
Udskriv

Juridiske notater fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven på trods af, at notaterne var oversendt fortroligt til bl.a. Folketinget og delvist gengivet offentligt.

Baggrund

En fiskeriforening ønskede aktindsigt i to juridiske notater, som Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith havde udarbejdet for Udenrigsministeriet. Notaterne angik en producentorganisation og MSC-certificering. Ministeriet, som behandlede sagen efter reglerne i miljøoplysningsloven, afslog anmodningen i medfør af § 10, nr. 4, i offentlighedsloven fra 1985 med den begrundelse, at dokumenterne omhandlede juridiske tvivlsspørgsmål, hvor et eventuelt sagsanlæg måtte anses for at være en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag.

Fiskeriforeningen understregede i forbindelse med aktindsigtsanmodningen, at foreningen ikke havde intentioner om at anlægge retssag.

Visse oplysninger og konklusioner fra notaterne var gjort offentligt tilgængelige i et talepapir til brug for fiskeriministeren for ministerens besvarelse af et samrådsspørgsmål. Oplysningerne var herudover gengivet i en afgørelse fra Fiskeristyrelsen, som efterfølgende blev sendt til Folketinget til besvarelse af et udvalgsspørgsmål. Notaterne var herudover i fortrolighed sendt til Folketinget, ligesom oplysningerne indgik i en konkurrenceretlig redegørelse, som i fortrolighed blev sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet (som overtog fiskeriområdet fra Udenrigsministeriet) vurderede, at beskyttelseshensynet i § 10, nr. 4, i offentlighedsloven af 1985 ikke var prisgivet.

Ombudsmandens udtalelse

Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at Udenrigsministeriet havde behandlet sagen efter reglerne i miljøoplysningsloven. I forhold til anvendelse af 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 4, udtalte ombudsmanden, at det afgørende er, om et sagsanlæg må underforstås som en nærliggende mulighed, men ikke om et eventuelt sagsanlæg må forventes at blive anlagt af netop den, som søger om aktindsigt.

Det gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger, at Udenrigsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet vurderede, at oversendelse af notaterne og oplysninger herfra til Folketinget og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i fortrolighed ikke prisgav beskyttelseshensynet. Ombudsmanden påpegede også, at videregivelsen af oplysningerne om Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths rådgivning til brug for besvarelse af et samrådsspørgsmål ikke kunne føre til et andet resultat. Fiskeristyrelsens videregivelse af oplysninger til brug for besvarelse af et udvalgsspørgsmål medførte heller ikke, at beskyttelseshensynet var opgivet.

Hvad viser udtalelsen?

Udtalelsen viser, at også miljøoplysningsloven giver mulighed for at undtage notater fra sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har en direkte sammenhæng med en aktuel eller eventuel retssag, men hvor muligheden for et sagsanlæg må underforstås som en nærliggende mulighed. Udtalelsen viser også, at sådanne notater kan undtages, selvom den aktindsigtssøgende meddeler, at vedkommende ikke vil anlægge retssag.

Udtalelsen viser herudover, at beskyttelseshensynet ikke nødvendigvis kan anses for prisgivet, når visse oplysninger fra juridiske notater omtales offentligt eller i øvrigt anvendes i en anden sammenhæng.

Læs Ombudsmandens udtalelse

 

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld