Tilbage til nyheder

Dom om aktindsigt i kampflysagen

Af Stanley Stener Nielsen
Udskriv

Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.

Sagens baggrund

Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.

Spørgsmålet i sagen var, om det var berettiget, at myndighederne afslog Boeings aktindsigtsanmodninger i alle sager for perioden 2005-2016 hos de sagsøgte vedrørende evaluering og beslutning om anskaffelse af nye kampfly med henvisning til, at det ville kræve et ekstraordinært ressourceforbrug at behandle anmodningerne.

Byrettens afgørelse

Københavns Byret fandt, at myndighedernes afgørelser om afslag på aktindsigt var lovlige og gyldige.

Retten lagde i den forbindelse vægt på, at myndighederne efter en samlet vurdering havde udvist tilstrækkelige bestræbelser på at søge aktindsigtsanmodningen afgrænset og konkretiseret.

På den baggrund fandt retten, at myndighederne, efter oplysningerne om det helt ekstraordinære ressourceforbrug ved behandlingen af anmodningen, havde været berettigede til at træffe afgørelse om afslag på aktindsigtsanmodningen efter ressourcereglen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1.

Retten fandt også, at det var med rette, at myndighederne ikke behandlede Boeings aktindsigtsanmodning efter miljøoplysningsloven, da Boeing ikke på tilstrækkelig vis havde angivet de dokumenter eller de sager, Boeing efter miljøoplysningsloven ønskede at blive gjort bekendt med.

Retten fandt herudover, at det var korrekt, at myndighederne ikke havde behandlet Boeings aktindsigtsanmodning efter reglerne i offentlighedslovens § 8 om egenacces, da Boeing som selskab ikke er omfattet heraf.

Endelig fandt retten, at Boeing heller ikke havde ret til aktindsigt efter udbudsgrundlaget, forvaltningsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Læs Københavns Byrets dom afsagt den 23. marts 2018 her.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld