Nye udtalelser fra ombudsmanden

Vidste du, at Aktindsigtshåndbogens database med udtalelser fra ombudsmanden bliver løbende udbygget, når udtalelserne offentliggøres på retsinformation?
Læs mere
Afgrænsning af anmodninger om aktindsigt
Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finansministeriet modtager kritik for ”skjult afgrænsning” i forbindelse med ministeriernes afgørelser om aktindsigt. Efter en samlet bedømmelse fandt ombudsmanden ministeriernes behandling af sagerne for kritisabel.
Aktindsigt i Justitsministeriets ”sekretariatsbistand” til Undersøgelseskommissionen om SKAT
Justitsministeriet udførte hverken sekretariatsfunktioner på lovbestemt eller ulovbestemt grundlag til Undersøgelseskommissionen om SKAT, og Justitsministeriets korrespondance med undersøgelseskommissionen vedrørende etablering af IT-infrastruktur kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 3.
Aktindsigtshåndbogen opdateret med Miljøoplysningsloven
Nyt modul på Aktindsigtshaandbogen.dk giver nu også adgang til guide og skabeloner til brug for sager om aktindsigt i miljøoplysningsloven. Alle abonnenter har som en del af deres abonnement fri adgang til det nye modul.
Aktindsigt i navnet på rejsebureau, som havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling
Ligebehandlingsnævnet kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke under henvisning til erhvervsmæssige interesser undtage navnet på et rejsebureau, der havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling i forbindelse med salg af fodboldrejser.
Aktindsigt i dokumenter vedr. klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité
Dokumenter vedr. en klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité kunne efter ombudsmandens opfattelse alene undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens opsamlingsbestemmelse og først efter en konkret vurdering af beskyttelseshensynet.
To nye ombudsmandsudtalelser om undtagelse af miljøoplysninger af hensyn til den politiske beslutningsproces
Ombudsmanden har i to nye udtalelser fra juni 2019 ikke fundet grundlag for at tilsidesætte hhv. Finansministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vurdering af, at miljøoplysninger kunne undtages fra aktindsigt af hensyn til den politiske beslutningsproces.
Justitsministeriet skulle have vejledt journalist om ministeriets besiddelse af udkast til endelig rapport
Ombudsmanden fandt, at Justitsministeriets behandling af en anmodning om aktindsigt var beklagelig, fordi ministeriet ikke havde vejledt den aktindsigtssøgende om, at ministeriet var i besiddelse af materiale, som muligvis var omfattet af anmodningen om aktindsigt.
Aktindsigt i e-mail om Paposhvili-dommen
Udlændinge- og Integrationsministeriet kunne ikke begrunde en forsinket aktindsigt med henvisning til, at ekstraheringspligten giver myndigheden en vis valgfrihed med hensyn til gennemførelse af ekstraheringen.
Delvis aktindsigt i oplysninger om kronprinsens deltagelse i Den Internationale Olympiske Komités arbejde
I en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende kronprinsens deltagelse i Den Internationale Olympiske Komités (IOCs) beslutning om Ruslands ret til at deltage i OL i Rio i 2016, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at Kulturministeriet efter offentlighedslovens §§ 32, stk. 1, og 33, stk. 5, undtog en række oplysninger fra aktindsigt.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld