Nye udtalelser fra ombudsmanden

Vidste du, at Aktindsigtshåndbogens database med udtalelser fra ombudsmanden bliver løbende udbygget, når udtalelserne offentliggøres på retsinformation?
Læs mere
Aktindsigt: Fristudsættelser skal indeholde realistiske skøn over forventet sagsbehandlingstid
Myndigheder, som er nødsaget til at fristudsætte behandlingen af aktindsigtsanmodninger, skal i underretningen til den aktindsigtssøgende angive et realistisk skøn over det forventede afgørelsestidspunkt. Det understreger Ombudsmanden i en sag, hvor et departement inden sin afgørelse nåede at udsende ni breve om fristudsættelser på mellem 15 og 30 arbejdsdage.
Kritik af Justitsministeriets afslag på aktindsigt i minksagen
Justitsministeriet kunne ikke tilbageholde politiets action cards brugt i minksagen med henvisning til, at aktindsigt kunne skade en forventet uvildig undersøgelse.
Estimerede beregninger af hidtidig udvaskning af kvælstof fra dansk landbrugsjord var ekstraheringspligtige oplysninger
Aarhus Universitet kunne ikke undtage estimerede data i interne regneark, idet de udgjorde oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet og derfor var omfattet af ekstraheringspligten.
Afgrænsning af offentlighedslovens temakrav
Ombudsmanden har i forbindelse med sin vurdering af tre aktindsigtsanmodninger taget stilling til fortolkningen af temakravet i offentlighedsloven samt offentlige myndigheders vejledningspligt ved journalisters aktindsigtsanmodninger, der ikke overholder temakravet.
SMS’er mellem Magnus Heunicke og WHO’s generaldirektør var ikke omfattet af offentlighedslovens § 32, stk. 1
Ombudsmanden fandt det ikke godtgjort, at der forelå en sådan folkeretlig forpligtelse, fast international praksis eller berettiget forventning om fortrolighed, at der var grundlag for at undtage SMS-korrespondance mellem sundheds- og ældreministeren og WHO’s generaldirektør fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 32, stk. 1.
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths notater kunne undtages fra aktindsigt efter Miljøoplysningsloven
Juridiske notater fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith kunne undtages fra aktindsigt efter miljøoplysningsloven på trods af, at notaterne var oversendt fortroligt til bl.a. Folketinget og delvist gengivet offentligt.
Oplysninger i ansættelsessag var ikke omfattet af miljøoplysningsloven
Ansættelse af en sekretariatschef for Klimarådet havde alene hypotetisk mulighed for at påvirke mil-jøelementer. Oplysningerne i ansættelsessagen var derfor ikke omfattet af miljøoplysningsloven.
Miljøoplysninger undtaget fra aktindsigt på grund af risiko for økonomisk skadevirkning
Ombudsmanden kunne ikke kritisere Miljø- og Fødevareklagenævnets stadfæstelse af et energiselskabs afslag på aktindsigt i oplysninger om afregningspriser
Fakturaer fra underleverandør var ikke omfattet af miljøoplysningsloven
Fakturaer fra en underleverandør havde alene en indirekte forbindelse til etablering af et solcelleanlæg og var derfor ikke omfattet af miljøoplysningsloven.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld