Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Delvis aktindsigt

Har du vurderet, at en eller flere oplysninger i et dokument kan undtages fra aktindsigt, skal du herefter overveje, om der skal gives aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2. Hvis overvejelsen fører til, at du ikke giver aktindsigt i et dokuments øvrige indhold, skal du skrive dette i begrundelsen for afgørelsen.

En forvaltningsmyndighed, der efter en konkret vurdering har undtaget et eller flere dokumenter eller dele heraf fra aktindsigt, skal udtrykkeligt oplyse den aktindsigtssøgende herom (i begrundelsen for afgørelsen). Dette gælder dog ikke, hvis underretningen i sig selv vil afsløre forhold, som er undtaget fra aktindsigt.

1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 12

[...]

Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Dokumentets øvrige indhold Det øvrige indhold kan udleveres ved sortmarkering af de dele, der ikke kan gives aktindsigt i, eller ved at udtage (ekstrahere) oplysningerne fra dokumentet til et særskilt dokument.

Ombudsmandens udtalelser
§ 13

[...]

Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Dokumentets øvrige indhold Det øvrige indhold kan udleveres ved sortmarkering af de dele, der ikke kan gives aktindsigt i, eller ved at udtage (ekstrahere) oplysningerne fra dokumentet til et særskilt dokument.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Udgangspunktet

Udgangspunktet efter 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, er, at du skal give aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, hvis de hensyn, der fører til, at dokumentet skal undtages fra aktindsigt, kun gør sig gældende for en del af dokumentet.

Praktisk håndteres dette ved sortmarkering af de dele, der ikke kan gives aktindsigt i (husk at sikre, at overstregningen er dækkende), eller ved at udtage (ekstrahere) oplysningerne fra dokumentet til et særskilt dokument. Anonymisering kan ofte være en nem måde at efterleve bestemmelsen på i praksis.

Hvis der eksempelvis hos en myndighed bedes om aktindsigt i en ansøgning fra en borger om en konkret tilladelse, og dette dokument indeholder dels oplysninger af objektiv karakter m.v., som ikke kan undtages fra aktindsigt, dels oplysninger om den pågældende borgers private forhold omfattet af 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, vil der som udgangspunkt skulle meddeles aktindsigt i den del af dokumentet, der alene indeholder oplysninger af objektiv karakter m.v.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Undtagelserne

Det følger af praksis, at der kan gøres undtagelse fra hovedreglen i 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2. Denne praksis svarer til de undtagelser, der er direkte nævnt i 2013-offentlighedslovens § 34, jf. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, s. 607.

Ekstraheringspligten gælder således ikke, hvis du vurderer, at aktindsigt i dokumentets øvrige indhold vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er hjemmel til at hemmeligholde, hvis det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller hvis det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold, jf. John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udg., s. 231 og 257 f.

Det forhold, at der alene gives aktindsigt i en meget begrænset del af det dokument, der er bedt om aktindsigt i, kan normalt ikke i sig selv føre til, at hele dokumentet undtages fra aktindsigt.

Du kan overveje at anonymisere materialet, da dette ofte vil være ressourcebesparende og fuldt tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at anonymiseringen er fuldt ud dækkende, dvs. at det heller ikke ud fra sammenhængen er muligt at gennemskue, hvem der er tale om.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

Bestemmelserne i 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, svarer til 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 2.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon - delvis aktindsigt

Du kan bruge denne skabelon, hvis du kun undtager en del af et dokument, og du ikke vurderer, at det øvrige indhold skal udleveres.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.”

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld