Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Klage over afgørelsen om aktindsigt

Når du på vegne af en underordnet myndighed har truffet afgørelse i en sag, hvor der er klaget over et spørgsmål om aktindsigt, skal du gøre følgende:

  1. Du genovervejer afgørelsen på baggrund af den indkomne klage.
  2. Hvis du fastholder afgørelsen, sender du klagen til den overordnede myndighed senest 3 uger efter modtagelsen af klagen sammen med den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse med bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Når du på vegne af en overordnet myndighed som klageinstans modtager en klage over aktindsigt, skal du gøre følgende:

  1. Du skal sikre, at du modtager klagen, sagens dokumenter og eventuelle kommentarer til klagen direkte fra den underordnede myndighed.
  2. Hvis du – fejlagtigt – modtager klagen direkte fra den aktindsigtssøgende, skal du videresende klagen til den underordnede myndighed.

Om klagesagsbehandlingen bestemmes i miljøoplysningslovens § 4, stk. 6, § 4 a og § 4 b:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 4

[...]

Stk. 6. Afgørelser om aktindsigt i miljøoplysninger kan påklages særskilt til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

Ombudsmandens udtalelser
§ 4 a

Afslag på anmodning om aktindsigt, der er meddelt af et organ omfattet af § 1, stk. 2, og af forsyningsvirksomheder m.v. omfattet af § 1, stk. 1, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ombudsmandens udtalelser
§ 4 b

Klage indgives skriftligt til den myndighed, det organ eller den forsyningsvirksomhed, der har truffet afgørelsen. Det organ eller den forsyningsvirksomhed, der har truffet afgørelsen Dvs. en lovpligtig remonstrationsordning. Myndigheden, organet eller forsyningsvirksomheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden, organet eller forsyningsvirksomheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 2. Ved klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives klagen ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Stk. 3. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

Stk. 4. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 3 ikke anvendelse.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Den underordnede myndigheds sagsbehandling

En afgørelse om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er klageinstans i forhold til den afgørelse eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører, jf. miljøoplysningslovens § 4, stk. 6. Det betyder, at en underordnet myndigheds afgørelse om aktindsigt ikke kan påklages til den overordnede myndighed i de tilfælde, hvor den underordnede myndigheds afgørelse i den materielle sag ikke er undergivet en klageadgang.

Selvom en klage over en underordnet myndigheds afgørelse om aktindsigt altså skal påklages til en overordnet myndighed, skal selve klagen indgives til den underordnede myndighed. Herefter har den underordnede myndighed lejlighed til at revurdere afgørelsen (en såkaldt remonstrationsordning), inden myndigheden ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen skal videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen, hvis den vil fastholde afgørelsen.

Hvis en klage (fejlagtigt) sendes direkte til klageinstansen, skal denne snarest videresende klagen til den underordnede myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2. I dette tilfælde løber 3 ugers-fristen først fra det tidspunkt, hvor den underordnede myndighed modtager klagen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Klageinstansens sagsbehandling

Klageinstansen skal almindeligvis ikke iværksætte en høring af den underordnede myndighed i forbindelse med klageinstansens behandling af sagen. Dette skyldes, at den underordnede myndighed som led i fremsendelsen af sagen og dens dokumenter vil have haft lejlighed til at kommentere klagen og den indbragte aktindsigtsafgørelse.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon - klagevejledning [hvis der er administrative klagemuligheder]

Du kan bruge denne skabelon til at skrive en klagevejledning, når du (delvist) afslår aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon - klagevejledning [hvis der ikke er administrative klagemuligheder]

Du kan bruge denne skabelon til at skrive en klagevejledning, når du (delvist) afslår aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld