Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Organisatorisk anvendelsesområde

Når du modtager en aktindsigtsanmodning, skal du vurdere, om din myndighed eller virksomhed mv., er omfattet af miljøoplysningslovens regler om aktindsigt. Dette spørgsmål afgøres efter miljøoplysningslovens § 1, sådan som denne bestemmelse skal fortolkes i lyset af miljøoplysningsdirektivets artikel 2, nr. 2.

Miljøoplysningslovens § 1 indeholder ikke udtrykkeligt en bestemmelse, der svarer til miljøoplysningsdirektivets artikel 2, nr. 2, litra b. Men da miljøoplysningsloven skal fortolkes direktivkonformt, er organer, der omfattes af denne bestemmelse, omfattet af miljøoplysningslovens § 1, stk. 2.

Miljøoplysningsdirektivets artikel 2, nr. 2, og miljøoplysningslovens § 1, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 1

Loven gælder for alle myndigheder m.v., der er omfattet af § 1 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Loven gælder endvidere for organer, herunder fysiske og juridiske personer, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt offentlig kontrol.

Stk. 3. Lovens § 5 a Lovens § 5 a Efter § 5 a, stk. 1, kan enhver hos retten forlange udskrifter af domme, kendelser og andre retsafgørelser i civile sager om visse miljøspørgsmål. gælder for domstolene.

Ombudsmandens udtalelser
Art. 2

[...]

2) »Offentlige myndigheder«:

a) statslig eller anden offentlig forvaltning, Statslig eller anden offentlig forvaltning Dvs. myndigheder, der er omfattet af § 1 i offentlighedsloven. herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt plan

b) enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner Offentlige administrative funktioner Dvs. tildelt særlige beføjelser ud over dem, der følger af de regler, der finder anvendelse i forholdet mellem borgerne, f.eks. afgørelseskompetence. i henhold til national ret, herunder konkrete opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med miljøet, og

c) enhver fysisk eller juridisk person, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt kontrol Kontrol Hvis der kan udøves afgørende indflydelse på denne enheds handlinger på det nævnte område. af et organ eller en person, der falder ind under litra a) eller b).

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Den organisatoriske afgrænsning (EU)

Da miljøoplysningslovens § 1 skal fortolkes i lyset af miljøoplysningsdirektivets artikel 2, nr. 2, tager beskrivelsen i det følgende udgangspunkt i miljøoplysningsdirektivets bestemmelse om definitionen af ”offentlige myndigheder”.

EU-Domstolen har således i sag C-279/12, Fish Legal, fastlagt indholdet af miljøoplysningsdirektivets definition af ”offentlige myndigheder”.

EU-Domstolen fandt, at den første kategori (artikel 2, nr. 2, litra a) er de enheder, der ud fra et organisatorisk synspunkt er administrative myndigheder, dvs. dem, som er en del af den offentlige administration eller statens udøvende myndighed på ethvert niveau (præmis 51).

Det indebærer, at myndigheder, som er omfattet af offentlighedslovens § 1, allerede af denne grund er omfattet af miljøoplysningslovens § 1, stk. 1. Se også FOB 2006.529, hvor ombudsmanden fandt, at IØ Fonden var omfattet af offentlighedsloven, og at det derfor utvivlsomt, at fonden også var omfattet af miljøoplysningsloven. Med hensyn til den nærmere afgrænsning af, hvilke forvaltningsmyndigheder der falder henholdsvis inden for og uden for offentlighedslovens anvendelsesområde, henvises til beskrivelsen i Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 263 ff.

Den anden kategori af offentlige myndigheder (artikel 2, nr. 2, litra b) vedrører administrative myndigheder, der defineres i funktionel forstand, dvs. enheder, uanset om de er offentligretlige eller privatretlige juridiske personer, der i henhold til den lovbestemte ordning, der gælder for dem, skal levere tjenesteydelser i offentlighedens interesse, bl.a. på miljøområdet, og som i denne forbindelse er tildelt særlige beføjelser ud over dem, der følger af de regler, der finder anvendelse i forholdet mellem borgerne (Fish Legal, præmis 52).

Den tredje kategori af offentlige myndigheder (artikel 2, nr. 2, litra c) omfatter de, der er underlagt kontrol af en myndighed, der er omfattet af artikel 2, nr. 2, litra a eller b. Begrebet kontrol omfatter enhver enhed, som ikke reelt selvstændigt bestemmer den måde, hvorpå den udøver de funktioner på området for miljø, den er tildelt, eftersom en offentlig myndighed, der er omfattet af artikel 2, nr. 2, litra a eller b, kan udøve afgørende indflydelse på denne enheds handlinger på det nævnte område (Fish Legal, præmis 68).

Den måde, hvorpå en sådan offentlig myndighed kan øve afgørende indflydelse i henhold til de beføjelser, den er tildelt af den nationale lovgiver, er i denne forbindelse uden betydning. Der kan bl.a. være tale om en påbudsbeføjelse i forhold til de pågældende enheder, uanset om det er under udøvelse af aktionærrettigheder, en beføjelse til at suspendere, efterfølgende annullere eller kræve en forudgående tilladelse for beslutninger, der træffes af disse enheder, en beføjelse til at udpege eller afsætte medlemmerne af deres direktioner eller flertallet heri eller en beføjelse til helt eller delvis at fratage disse enheder deres finansiering, således at deres eksistens bringes i fare (Fish Legal, præmis 69).

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Dansk praksis

I dansk nævnspraksis er en række organer blevet anset for omfattet af miljøoplysningsloven. Det drejer sig bl.a. om Sund og Bælt A/S og Femern Bælt A/S (MAD 2019.72), Odense Letbane P/S (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 6. maj 2019 i sag 19/00176), Metroselskabet A/S (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 1. maj 2009 i sag 18/05250), Ørestadsselskabet I/S (MAD 2006.2010), Dong Energy, nu Ørsted (MAD 2012.1614 og MAD 2015.394), Vandforsyningsselskaber (MAD 2018.402, MAD 2018.183 og MAD 2018.72), Varmeforsyningsselskabet Energi Viborg Kraftvarme (MAD 2015.448), Guldborgsund Forsyning A/S (MAD, 2019.82), Odderplejestationen AQUA (MAD 2004.749) og Danmarks Miljøportal (MAD 2017.349).

IØ Fonden er også omfattet af miljøoplysningsloven, jf. FOB 2006.529.

Det følger endvidere af lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond, § 4, stk. 1, at miljøoplysningsloven og regler fastsat i medfør af loven gælder for fonden, jf. dog stk. 2, som fastslår, at miljøoplysningslovens § 4, stk. 6, og §§ 4 a og 4 b (klagebestemmelser) ikke gælder for fonden.

Følgende organer er ikke anset for omfattet af miljøoplysningsloven:

MAD 2015 219: Klage over Danmarks Naturfredningsforenings afslag på aktindsigt i projekt om indfangning og genudsætning af odder afvist, da foreningen ikke var omfattet af miljøoplysningsloven i forhold til dette projekt.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Helt eller delvis omfattet

Myndigheder, der omfattes af artikel 2, nr. 2, litra b, er omfattet af denne bestemmelse med hensyn til alle de miljøoplysninger, som den er i besiddelse af. Derimod er myndigheder, der omfattes af artikel 2, nr. 2, litra c, kun omfattet for så vidt angår den del af virksomheden, som vedrører udøvelsen af offentlige funktioner eller tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt kontrol af et litra a eller b-organ (Fish Legal, præmis 83).

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Ombudsmandens udtalelser

Gennemse vores resuméer af relevant praksis fra ombudsmanden her.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld