Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Emissionsoplysninger

Før du kan give afslag på aktindsigt, skal du vurdere, om de oplysninger, der er anmodet om aktindsigt i, har karakter af ”oplysninger om emissioner til miljøet” (emissionsoplysninger). Det skyldes, dels at visse af miljøoplysningslovens undtagelsesbestemmelser ikke kan anvendes, når der er anmodet om aktindsigt i emissionsoplysninger, dels at miljøoplysningslovens afvejningsregler ofte vil føre til, at der skal meddeles aktindsigt i emissionsoplysninger.

Hvis der er anmodet om aktindsigt i emissionsoplysninger, skal du særligt være opmærksom på bestemmelsen i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, hvorefter der bl.a. skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Det bør i denne afvejning indgå, at der er tale om emissionsoplysninger, hvorfor der kun i særlige tilfælde bør meddeles afslag på aktindsigt i emissionsoplysninger.

Miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 2

[...]

Stk. 5. Bestemmelsen i § 10, nr. 1-4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om offentlighed i forvaltningen eller § 12, stk. 1, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, Oplysninger om emissioner til miljøet Emissionsoplysninger, dvs. udledninger af enhver art til vand, jord, luft og undergrund. i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Oplysninger om emissioner til miljøet

Begrebet ”emission” er ikke nærmere defineret i miljøoplysningsloven eller miljøoplysningsdirektivet, men antages at omfatte ikke blot faste, flydende eller luftformige udledninger, men tillige støj og vibrationer. Med emissionsoplysninger menes således udledninger af enhver art til vand, jord, luft og undergrund.

EU-Domstolen har afsagt to domme, henholdsvis sag C-442/14 og sag C-673/13P, som nærmere fastslår, hvad der skal forstås ved ”oplysninger om emissioner til miljøet”.

Det fremgår af de to domme, at begrebet ”emissioner til miljøet” ikke kun omfatter oplysninger om aktuelle faktiske emissioner, men også reelle og forudsigelige emissioner fra et produkt eller stof til miljøet i forbindelse med normal eller realistisk brug. Begrebet omfatter derimod ikke emissioner, som udelukkende er hypotetiske.

I sag C-442/14 er det i præmisserne 77-88 bl.a. anført, at både de emissioner, der faktisk frigøres til miljøet i forbindelse med anvendelsen af det omhandlede produkt eller stof, og de forudsigelige emissioner af dette produkt eller stof til miljøet i forbindelse med normal eller realistisk brug af det nævnte produkt eller stof, har karakter af ”oplysninger om emissioner til miljøet”. EU-Domstolen fandt, at en ”normal eller realistisk brug” i det konkrete tilfælde svarede til den brug, hvortil markedsføringsgodkendelsen af det omhandlede produkt er udstedt, og som gælder i det område, hvor produktet skal bruges.

Herudover fremgår det af præmisserne 86-89 og 96, at det ikke er afgørende, om oplysningerne hidrører fra studier foretaget helt eller delvis i felten eller fra laboratorie- eller translokationsstudier.

Det fremgår videre af sag C-673/13P, at ”emissioner til miljøet” skal fortolkes således, at det bl.a. dækker angivelser vedrørende det nævnte produkts eller stofs art, sammensætning, mængde samt tidspunktet og stedet for de faktiske eller forudsigelige emissioner under sådanne forhold, jf. præmis 79. Oplysninger, der gør det muligt for offentligheden at kontrollere, om vurderingen af faktiske og forudsigelige emissioner er korrekt, såvel som oplysninger vedrørende disse emissioners påvirkning af miljøet, skal ligeledes inkluderes i begrebet, jf. præmis 80.

I MAD 2016.300 fandt Natur- og Miljøklagenævnet, at støjmålinger og støjberegninger for en prøvestation for vindmøller var omfattet af begrebet emissioner til miljøet. Statsforvaltningen fandt i udtalelse af 23. december 2016 (sagsnr. 2014-124909) ikke grundlag for at kritisere, at Svendborg Kommune fandt, at oplysninger om driftsdata fra to vindmøller indeholdende oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt ikke havde karakter af oplysninger om emissioner til miljøet.

FOB 2012-21: Ombudsmanden mente ikke, at oplysninger om forekomsten af en bakterie var emissionsoplysninger.

FOB 2017-28 omhandlede en journalist, der anmodede et universitet om aktindsigt i identiteten på seks landmænd, på hvis jorder der ifølge en rapport udarbejdet af universitetet var fundet zink og kobber i større mængder, og i identiteten på to smågriseproducenter, i hvis gylle der ifølge rapporten var konstateret zink og kobber. Efter ombudsmandens opfattelse var oplysningerne om de steder, hvor der var fundet zink og kobber i jorden og gyllen, “oplysninger om emissioner til miljøet”.

I FOB 2017-29 meddelte Miljø- og Fødevareministeriet afslag på aktindsigt i to dokumenter, der bl.a. omhandlede de forventede virkninger af forskellige elementer af den foreslåede kvælstofregulering i fødevare- og landbrugspakken. Ombudsmanden mente ikke, at han kunne tilsidesætte ministeriets vurdering af, at der ikke i de to dokumenter var oplysninger om reelle og forudsigelige emissioner, men at oplysningerne om de emissioner, der ville kunne ske som følge af fødevare- og landbrugspakken, skulle anses for at vedrøre ”hypotetiske emissioner”. Ombudsmanden lagde i den forbindelse også vægt på, at der i forlængelse af aftalen om fødevare- og landbrugspakken – herunder på tidspunktet for behandlingen af sagen om aktindsigt – var en række drøftelser med EU-Kommissionen, som efter det oplyste førte til ændringer i den samlede pakke. Efter de foreliggende oplysninger var der således stor usikkerhed om det endelige resultat af fødevare- og landbrugspakken og dermed også om de emissioner, der ville kunne komme til at ske som følge af pakken.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Retsvirkningen af, at der er tale om emissionsoplysninger

Miljøoplysningsdirektivet har indsnævret mulighederne for at meddele afslag på aktindsigt, i det omfang der er tale om oplysninger om emissioner til miljøet. Oplysninger om emissioner til miljøet kan således ikke hemmeligholdes med henvisning til artikel 4, stk. 2, litra a, om hensynet til fortroligheden af myndighedens forhandlinger, artikel 4, stk. 2, litra d, om beskyttelsen af det offentliges og privates forretnings- og fabrikshemmeligheder, artikel 4, stk. 2, litra f, om beskyttelse af personoplysninger og/eller sagsakter vedr. fysiske personer, artikel 4, stk. 2, litra g, om oplysninger fra tredjemand, når disse personer har givet de ønskede oplysninger frivilligt uden at være eller kunne gøres juridisk forpligtet hertil, medmindre de har givet deres samtykke hertil, samt artikel 4, stk. 2, litra h, om beskyttelse af det miljø, oplysningerne vedrører, som f.eks. sjældne arters levesteder.

Det følger således heraf af miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, at bestemmelserne i § 10, nr. 1-4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven eller § 12, stk. 1, i forvaltningsloven ikke finder anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i miljøoplysningsdirektivet.

Hvis der f.eks. er anmodet om aktindsigt i oplysninger om emissioner til miljøet, skal du derfor være opmærksom på, at 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, om drifts- og forretningsforhold mv. oftest ikke kan anvendes, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 5. Du kan dog fortsat anvende 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, hvis det er nødvendigt for at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder (med undtagelse af ophavsret, som viger for aktindsigt), jf. miljøoplysningsdirektivet artikel 4, stk. 2, litra e), sammenholdt ophavsretslovens § 27 og FOB 2009 9-1.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Ombudsmandens udtalelser

Gennemse vores resuméer af relevant praksis fra ombudsmanden her.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld