Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Brevveksling mellem ministerier om lovgivning

Du kan give afslag på aktindsigt efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 2, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Dokumenterne er udarbejdet af et departement.
  2. Dokumentet indgår i brevveksling mellem departementet.
  3. Brevvekslingen angår ny lovgivning.

Vær opmærksom på, at dokumenterne omfattet af § 10, nr. 2, udgør en del af de interne dokumenter, som efter 2013-offentlighedsloven betegnes ”ministerbetjeningsdokumenter”.

Vær desuden opmærksom på, at bestemmelsen ikke omfatter brevveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer om lovgivning, som ellers kan undtages fra aktindsigt efter 2013-offentlighedslovens § 27, nr. 2.

Vær endelig opmærksom på, at et dokument omfattet af 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1-5, som afgives til udenforstående eller anvendes i en anden sammenhæng (sag) end den, hvori det er udarbejdet eller modtaget, ikke længere vil kunne undtages fra aktindsigt, hvis det må have stået myndigheden klart, at denne ved afgivelsen eller videreanvendelsen har opgivet det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen.

1985-offentlighedslovens § 10, nr. 2, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 10

Retten til aktindsigt omfatter ikke:

[...]

2) Brevveksling mellem ministerier Ministerier Bestemmelsen omfatter kun brevveksling mellem departementer. om lovgivning Lovgivning Administrative forskrifter, f.eks. bekendtgørelser, er ikke omfattet. , herunder bevillingslove.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Brevveksling mellem ministerier

1985-offentlighedslovens § 10, nr. 2, gælder kun brevveksling mellem departementer. Det betyder, at hverken brevveksling mellem et departement og en underliggende styrelse eller brevveksling mellem et departement og en styrelse, der henhører under et andet ressort, kan undtages efter bestemmelsen.

Det er endvidere en betingelse for at undtage et dokument efter bestemmelsen, at det er udarbejdet af et departement. Notater og lignende, der udarbejdes af en underordnet myndighed, f.eks. en styrelse, og som medsendes som bilag til en høring fra et departement til et andet, vil således ikke være omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Brevveksling om ny ”lovgivning”

Det er et krav, at der er tale om brevveksling mellem ministerier om ”lovgivning”. Omfattet af bestemmelsen er brevveksling om bevillingslove, herunder enkeltbevillinger, der afholdes med finansudvalgets samtykke med henblik på senere optagelse på tillægsbevillingsloven. Brevveksling mellem ministerier om udfærdigelse af administrative retsforskrifter omfattes ikke af bestemmelsen.

Det er endvidere en forudsætning, at der er tale om udarbejdelse eller gennemførelse af ny lovgivning, mens brevveksling om gældende lovgivning, eller om forhandlinger og vedtagelse af EU-forskrifter, ikke omfattes af bestemmelsen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

Der findes ikke en tilsvarende regel i 1985-forvaltningsloven, som undtager brevveksling mellem ministerier om lovgivning.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld