Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Offentlig statistik og videnskabelige undersøgelser

Efter 1985-offentlighedslovens § 10, stk. 5, kan materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, undtages fra retten til aktindsigt.

Denne undtagelsesbestemmelse finder ikke anvendelse inden for miljøoplysningslovens anvendelsesområde, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 4.

Du skal i øvrigt være opmærksom på den særlige oplysningspligt i miljøoplysningslovens § 4 c, hvorefter myndigheder og organer, når de anmoder om miljøoplysninger til brug for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, og når den, som anmodningen stiles til, ikke er forpligtet eller kan forpligtes til at give oplysningerne, skal gøre denne bekendt hermed og med adgangen til at tilkendegive, at oplysningerne ikke bør offentliggøres, jf. miljøoplysningslovens § 4 c.

Miljøoplysningslovens § 2, stk. 4, og § 4 c, samt 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 5, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 2

[...]

Stk. 4. § 10, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for miljøoplysninger, jf. dog § 4 a. § 4 a Miljøoplysningslovens § 4 a som affattet ved lov 310/2005. Bestemmelsen er ved lov 580/2012 overført til § 4 c.

[...]

Ombudsmandens udtalelser
§ 4 c

Myndigheder og organer som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, skal, når de anmoder om miljøoplysninger til brug for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, og når den, som anmodningen stiles til, ikke er forpligtet eller kan forpligtes til at give oplysningerne, Ikke er forpligtet eller kan forpligtes til at give oplysningerne Bestemmelsen gælder således ikke i tilfælde, hvor den, der afgiver oplysningerne, er retligt forpligtet hertil. gøre denne bekendt hermed og med adgangen til at tilkendegive, at oplysningerne ikke bør Bør Den pågældende har ikke et retskrav på, at oplysningerne undtages, men det indgår i myndighedens afvejning af, om oplysningerne kan udleveres. offentliggøres.

Ombudsmandens udtalelser
§ 10

Retten til aktindsigt omfatter ikke:

[...]

5) Materiale, Materiale Undtagelsesbestemmelsen finder ikke anvendelse inden for miljøoplysningslovens anvendelsesområde, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 4. der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Materiale til offentlig statistik mv. kan ikke undtages fra aktindsigt

1985-offentlighedsloven fastslår i § 10, nr. 5, at materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, kan undtages fra retten til aktindsigt. Denne undtagelsesbestemmelse finder imidlertid ikke anvendelse inden for miljøoplysningslovens anvendelsesområde, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 4.

Baggrunden for, at miljøoplysningslovens § 2, stk. 4, fastslår, at 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 5, ikke finder anvendelse for miljøoplysninger, er, at Aarhuskonventionen ikke generelt giver mulighed for at undtage sådanne statistiske eller videnskabelige oplysninger fra aktindsigt, hvorfor 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 5, i sin generelle form næppe er forenelig med konventionen. Derfor gælder 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 5, ikke for miljøoplysninger.

Oplysninger, der indgår i offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, kan dog fortsat undtages fra aktindsigt, i det omfang det følger af andre af 1985-offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Oplysningspligt

I tilfælde, hvor myndigheder og organer omfattet af miljøoplysningslovens § 1, stk. 1 og 2, anmoder om miljøoplysninger til brug for udarbejdelse af statistik mv., som den, anmodningen rettes til, ikke er forpligtet til at udlevere, skal du:

  1. Gøre vedkommende opmærksom på, at der ikke er pligt til at udlevere oplysningerne.
  2. Gøre vedkommende opmærksom på retten til at tilkendegive, at oplysningerne ikke bør offentliggøres (udtaleret).

Oplysningspligten følger af miljøoplysningslovens § 4 c.

Uanset om vedkommende udtaler sig imod offentliggørelse, har vedkommende ikke et retskrav på, at oplysningerne ikke udleveres. Udtalelsen skal dog indgå i myndighedens afvejning af, om oplysningerne kan udleveres.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

Der findes ikke en tilsvarende regel i 1985-forvaltningsloven, som undtager materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld