Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Statsrådsprotokoller mv.

Du kan anvende miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Dokumentet er en "statsrådsprotokol".
  • Dokumentet er et referat af et møde mellem ministre.
  • Dokumentet er udarbejdet af en myndighed til brug for et møde mellem ministre.

Vær opmærksom på, at dokumenterne under 2. og 3. bullit udgør en del af de interne dokumenter, som efter 2013-offentlighedsloven betegnes ”ministerbetjeningsdokumenter”.

Vær også opmærksom på, at et dokument omfattet af 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1-5, som afgives til udenforstående eller anvendes i en anden sammenhæng (sag) end den, hvori det er udarbejdet eller modtaget, ikke længere vil kunne undtages fra aktindsigt, hvis det må have stået myndigheden klart, at denne ved afgivelsen eller videreanvendelsen har opgivet det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen.

1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 10

Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Statsrådsprotokoller, Statsrådsprotokoller Dokument, hvor statsrådets forhandlinger er beskrevet og resultater fremgår. referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Bestemmelsens indhold

Bestemmelsens 1. led er begrundet i, at statsrådsprotokoller altid er blevet betragtet som hemmelige, så regeringen kun kan oplyse om forhandlingerne i statsrådet med regentens samtykke.

Statsrådet består af regenten, tronfølgeren, når han/hun er myndig, samt ministrene, jf. grundlovens § 17, stk. 1. Der afholdes i perioder møde i rådet hver onsdag, og det er i almindelighed under møderne i rådet, at regenten sammen med den pågældende minister underskriver de love, Folketinget har vedtaget. Herudover orienterer regeringen regenten om nye lovforslag, som regeringen agter at fremsætte for Folketinget.

Bestemmelsens 2. led sigter til ministermødereferater eller andre tilkendegivelser om, hvad der er passeret på et møde mellem ministre, når sådanne dokumenter danner grundlag for en efterfølgende sagsbehandling i et eller flere af ministerierne. De referater, der tages i ministermøde og andre møder mellem ministre til intern brug for regeringsmedlemmer, omfattes derimod ikke af offentlighedsloven. Dette forudsætter dog, at referaterne holdes adskilt fra ministeriets sager.

Bestemmelsens 3. led undtager dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for møder mellem ministre. Det er uden betydning, om der er tale om dokumenter udarbejdet til brug for et formelt eller uformelt møde.

Dette led i undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse, hvad enten dokumentet er udarbejdet af et departement eller f.eks. en styrelse. Bestemmelsen gælder kun for ”fysiske” møder og således ikke for f.eks. dokumenter, der udarbejdes til brug for forelæggelse for ministre ved skriftlig procedure. Det er imidlertid ikke en betingelse for, at et dokument kan undtages fra aktindsigt efter 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1, at der rent faktisk er afholdt et sådant ”fysisk” møde mellem ministre. Hvis et planlagt møde mellem ministre bliver aflyst, betyder det således ikke, at dokumenter udarbejdet til brug for mødet ikke kan undtages. Det afgørende er således, at det pågældende dokument er udarbejdet med henblik på at blive brugt på et møde mellem ministre.

Før dokumenter indgår i drøftelser på møder mellem ministre, forberedes og gennemgås dokumenterne i almindelighed af relevante embedsmænd i de pågældende ministerier. Hvis en sådan gennemgang indebærer, at der foretages ændringer i et dokument, før det sendes til mødet mellem ministre, opstår spørgsmålet om, hvorvidt de tidligere udgaver af dokumentet kan undtages efter 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1.

Det vil i den forbindelse være afgørende, om det pågældende dokument er udarbejdet direkte med henblik på møde mellem ministre, eller om formålet med gennemgangen i embedsmandskredsen i første række er at undergive dokumentet en ren teknisk embedsmandsmæssig bearbejdning, jf. FOB 1989.175. Hvis formålet med gennemgangen i første række var at undergive dokumentet en embedsmandsmæssig bearbejdning, vil de udgaver af dokumentet, hvor dette gør sig gældende, ikke kunne undtages efter 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Forvaltningsloven

1985-forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 1, svarer til indholdet 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1.

Der henvises således til ovenstående vedrørende 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 1.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon - statsrådsprotokoller

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i en statsrådsprotokol.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon - ministermødereferater og dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i ministermødereferater og dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Ombudsmandens udtalelser

Gennemse vores resuméer af relevant praksis fra ombudsmanden her.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld