Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

KL og Danske regioner

Du kan give afslag på aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 25, hvis én af følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Udvekslingen af de interne dokumenter mv. er sket i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten, eller 
  2. udvekslingen af de interne dokumenter mv. er sket i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.

Det fremgår af lovens § 25, at det alene er interne dokumenter, der udveksles mellem de relevante parter "i forbindelse med" de nævnte forhandlingssituationer eller drøftelser, der er undtaget fra aktindsigt. Dette betyder, at både dokumenter, der udveksles, mens forhandlingerne foregår, men også dokumenter, der udveksles i løbet af forberedelsen af forhandlingerne, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Offentlighedslovens § 25 har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 25

Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter Interne dokumenter Ethvert dokument, som er udarbejdet af en forvaltningsmyndighed, og som ikke afgives til udenforstående. Lovens dokumentbegreb er teknologineutralt og meget bredt. Det omfatter ikke blot skrift på papir og såkaldte aktstykker (fotografier, billeder, kort, rids m.v.), men også materiale, der træder i stedet for skriftlige dokumenter og aktstykker, f.eks. lydbånd, film, videooptagelse m.v. Der henvises nærmere til tekstforklaringen til offentlighedslovens § 7, stk. 1. og oplysninger, der udveksles mellem KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske Økonomiske Herved sigtes bl.a. til de forhandlinger, som KL og Danske Regioner har med regeringen om de årlige rammer for udviklingen i kommunernes og regionernes økonomi. Herudover sigtes til det løbende budgetsamarbejde med staten, herunder til de kvartalsvise/halvårlige statusforhandlinger, som KL og Danske Regioner har med regeringen. eller politiske Politiske Herved sigtes til de drøftelser, som KL og Danske Regioner sammen med deres medlemmer har med regeringen om eventuelle forslag til lovændringer, handlingsplaner m.v. forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. Drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer Dette udtryk indebærer for det første, at det alene er de (politiske) initiativer, som KL og Danske Regioner tager, der vil være omfattet af bestemmelsen. Initiativet skal være »fælles« for enten kommunerne eller regionerne. For det andet skal der være tale om et politisk initiativ i modsætning til initiativer af »forvaltningsmæssig« karakter. Der skal således være tale om politiske initiativer som f.eks. handlingsplaner og lignende.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Bestemmelsens formål

Når du skal anvende offentlighedslovens § 25, skal du være opmærksom på, at formålet med bestemmelsen bl.a. er at sikre lighed mellem på den ene side KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne og på den side staten i forbindelse med økonomiske og politiske forhandlinger mellem disse parter. Det betyder lidt forenklet udtrykt, at et kommunalt eller regionalt dokument vil kunne undtages fra aktindsigt i samme omfang, som et statsligt dokument vil kunne undtages fra aktindsigt i medfør af lovens § 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Hvilke forhandlinger er omfattet?

Forhandlinger med staten
Bestemmelsen undtager dokumenter, som udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten.

Som eksempel på økonomiske forhandlinger med staten kan nævnes de årlige økonomiforhandlinger, som KL og Danske Regioner har med regeringen. Som eksempel kan også nævnes det løbende budgetsamarbejde med staten og herunder de statusforhandlinger, som KL og Danske Regioner kvartalsvist har med regeringen.

Som eksempel på politiske forhandlinger med staten kan nævnes de drøftelser, som KL og Danske Regioner sammen med deres medlemmer har med regeringen om eventuelle forslag til lovændringer, handlingsplaner mv.

Fælles kommunale og regionale politiske aktiviteter
Dokumenter, der udveksles mellem KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne i forbindelse med disse parters drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske aktiviteter, er også omfattet af bestemmelsen.

Som eksempler på dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt i medfør af dette led i bestemmelsen, kan nævnes handlingsplaner og lignende.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningslovens regler om KL og Danske regioner

Der er ikke en tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon til dokumenter udvekslet mellem KL, Danske Regioner og disses medlemmer

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er søgt om aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem KL, Danske Regioner og disses medlemmer i forbindelse med f.eks. forhandlinger med staten.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld