Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser

Du kan afslå at give aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 27, nr. 5, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige undersøgelser.
  2. Det er meningen, at materialet (statistikken) efter bearbejdning skal offentliggøres.

Du skal være opmærksom på, at det blotte forhold, at dokumenter og oplysninger bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, ikke bringer materialet ind under lovens § 27, nr. 5. Bestemmelsen gælder alene for materiale, som indsamles til brug for statistik eller videnskabelige rapporter.

Husk at overveje, om miljøoplysningsloven finder anvendelse, da der ofte vil være tale om miljøoplysninger i medfør af denne lovs brede miljøbegreb. 

Du skal desuden være opmærksom på, om der er tale om personhenførbare oplysninger. I så fald skal du tillige overveje persondatalovens regler. Dette skal navnlig erindres, når du overvejer, om materialet kan udleveres som meroffentlighed.

Offentlighedslovens § 27, nr. 5, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 27

Retten til aktindsigt omfatter ikke:

[...]

5) Materiale, Materiale Herved forstås underliggende materiale, der har været benyttet ved udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Materiale der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser

Forudsætningen for at undtage oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 5, er, at de pågældende oplysninger rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter, og at det er meningen, at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres. Se herom ombudsmandens udtalelse om afslag på aktindsigt i datamateriale.

Det er alene det underliggende materiale, der har været benyttet ved udarbejdelsen af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, som kan undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Derimod kan den bearbejdede statistik eller videnskabelige undersøgelse – der i reglen vil fremtræde i anonymiseret form – ikke undtages.

Det er i øvrigt uden betydning for bestemmelsens anvendelighed, om det pågældende (underliggende) materiale hidrører fra andre offentlige myndigheder (eventuelt myndigheden selv) eller fra private.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Forvaltningslovens regler om offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser

Der er ikke en tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon til aktindsigt i offentlig statistik

Du kan bruge denne skabelon, hvis du behandler en anmodning om aktindsigt i offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Ombudsmandens udtalelser

Se alle relevante udtalelser om dette emne.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld