Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Drifts- og forretningsforhold

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne vedrører tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller drifts- og forretningsforhold.
  2. Oplysningerne er ud fra en konkret vurdering af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår.

Bestemmelsen svarer til 2013-offentlighedslovens § 30, nr. 2, idet der dog henvises til det anførte nedenfor afsnit 2 om formodningsreglen efter 2013-offentlighedsloven.

Hvis der er anmodet om aktindsigt i oplysninger om emissioner til miljøet, skal du være opmærksom på, at 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, oftest ikke kan anvendes, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 5. Det skyldes, at miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2, 2. led, slår fast, at medlemsstaterne ikke i henhold til stk. 2, litra a), d), f), g) og h) kan fastsætte, at en anmodning kan afslås, hvis anmodningen angår oplysninger om emissioner til miljøet. Du kan dog fortsat anvende 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, hvis det er nødvendigt for at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder (med undtagelse af ophavsret, som viger for aktindsigt), jf. miljøoplysningsdirektivet artikel 4, stk. 2, litra e), sammenholdt ophavsretslovens § 27 og FOB 2009 9-1.

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 2.

1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 12

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

[...]

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning Væsentlig økonomisk betydning Bestemmelsen forudsætter en konkret vurdering af, om det er nærliggende, at der påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Tekniske indretninger mv.

Tekniske indretninger eller fremgangsmåder kan være produktionsprocesser, kildekoder til it-systemer eller lignende.

Eksempler på oplysninger om drifts- og forretningsforhold er oplysninger om produktionsmetoder, produktionsforhold, forretningsforbindelser, kundelister, forretningsbetingelser, kontraktsvilkår, forretningsmæssige strategier og markedsføringstiltag, etableringsomkostninger, driftsomkostninger, salgsomkostninger samt oplysninger om virksomhedens regnskaber og økonomiske forhold i øvrigt, herunder dens skattemæssige situation, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 706.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Væsentlig økonomisk betydning

Det er et krav efter 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, at du foretager en konkret vurdering. For at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt er det altså ikke tilstrækkeligt, at du blot konstaterer, at oplysningerne omhandler drifts- og forretningsforhold.

I de fleste tilfælde, hvor en myndighed er blevet kritiseret af ombudsmanden i forbindelse med anvendelsen af 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, skyldes det typisk, at myndigheden ikke har foretaget den fornødne konkrete vurdering. Det er derfor vigtigt, at du angiver, hvilke væsentlige hensyn der nødvendiggør afslaget på aktindsigt.

Du kan med fordel indhente en udtalelse fra den person eller virksomhed, som oplysningerne vedrører. En sådan udtalelse er ikke bindende, når du konkret skal vurdere aktindsigtsspørgsmålet.

Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der – typisk af konkurrencemæssige årsager – påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.

Der skal være en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt i oplysningerne og risikoen for, at den pågældende person eller virksomheden påføres et økonomisk tab. Hvis tabet i det væsentlige indtræder af andre årsager, er betingelserne for at anvende bestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, således ikke opfyldt. Risikoen skal være konkret.

I FOB 2007, side 315, havde Fødevarestyrelsen givet afslag på aktindsigt i navnene på 18 dyrlæger, der udskrev mest antibiotika, idet der efter styrelsens opfattelse var en nærliggende risiko for, at den offentlige omtale ville kunne få alvorlige indvirkninger på dyrlægernes konkurrenceevne og derved også få økonomiske konsekvenser for dem. Ombudsmanden fandt ikke, at denne risiko var underbygget eller sandsynliggjort på en sådan måde og i en sådan grad, at der var grundlag for at give afslag på aktindsigt efter den 1985-offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 2. Ombudsmanden henviste til, at grundlaget for risikovurderingen var af generel karakter og f.eks. ikke var underbygget af konkrete erfaringer med væsentlige skadevirkninger af aktindsigt i lignende sager.

Oplysninger som f.eks. CVR.nr. og årsindkomst, der fremgår af offentligt tilgængelige kilder, kan aldrig undtages – heller ikke selvom de sammenstilles på en ny måde i dokumentet.

Der gælder dog ikke – som efter 2013-offentlighedsloven – en klar formodning for, at udlevering af udlevering af oplysninger, som efter deres karakter er omfattet af bestemmelsen, vil medføre risiko for økonomisk skade, idet denne formodningsregel ikke fremgår af forarbejderne til 1985-offentlighedsloven.

En sådan formodningsregel må også antages at have et begrænset anvendelsesområde inden for miljøoplysningslovens anvendelsesområde, hvor interesseafvejningen efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, oftest vil føre til, at miljøoplysninger ikke kan undtages med generelle begrundelser.

Se hertil FOB 2020-4, der omhandlede et energiselskab, der gav aktindsigt i en aftale mellem et datterselskab og en privat virksomhed om køb af frøafrens, der blev anvendt som biobrændsel i energiselskabets kraftvarmeværk. Oplysninger om afregningsprisen for frøafrens blev dog undtaget fra aktindsigt, fordi udlevering af oplysningerne ville indebære en nærliggende risiko for, at energiselskabet påføres økonomisk skade af nogen betydning. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede energiselskabets afslag på aktindsigt i afregningspriserne med henvisning til 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. Ombudsmanden fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af risikoen for økonomisk skadevirkning for den private virksomhed. Ombudsmanden lagde i den forbindelse imidlertid ikke vægt på 2013-offentlighedslovens formodningsregel.

 

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

1985-forvaltningsloven indeholder ikke en bestemmelse, som svarer til 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. Er der flere parter i en afgørelsessag, kan oplysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold dog efter en konkret vurdering undtages efter 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 1. En begrænsning af aktindsigtsadgangen i relation til oplysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold forudsætter, at meddelelse af aktindsigt afgørende vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne eller i øvrigt medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger. Bestemmelsen i 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 1, er således snævrere end undtagelsesbestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, der alene kræver en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade af betydning, men ikke nødvendigvis af væsentlig betydning, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 75. Oplysninger, der ikke ville kunne undtages efter 1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, vil allerede af den grund aldrig kunne undtages efter 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 1.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon - drifts- og forretningsforhold

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller den – ud fra sammenhængen – kan udledes. I den forbindelse skal du huske på, at en konkurrerende virksomhed ofte kan udlede mere af sammenhængen end en myndighed kan gennemskue på forhånd.

Du skal endelig være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Ombudsmandens udtalelser

Gennemse vores resuméer af relevant praksis fra ombudsmanden her.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld