Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Statens sikkerhed eller rigets forsvar

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne omhandler statens sikkerhed eller rigets forsvar.
  2. Det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, at retten til aktindsigt begrænses.
    Bestemmelsen svarer til 2013-offentlighedslovens § 31.

Husk, at hvis kun en del af et dokuments oplysninger undtages efter bestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 2.

1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 13

Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn Beskyttelse af væsentlige hensyn Der sigtes til den danske stat. Oplysninger om udenrigspolitiske interesser m.v. kan undtages efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2. til

1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, Statens sikkerhed eller rigets forsvar Der sigtes til den danske stat. Oplysninger om udenrigspolitiske interesser m.v. kan undtages efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Oplysninger om statens sikkerhed eller rigets forsvar

Oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt f.eks. af hensyn til beskyttelse af statsministerens personlige sikkerhed, til beskyttelse af udsendt ambassadepersonales sikkerhed, beskyttelse af operationssikkerhed for udsendte militære styrker eller beskyttelse af et ministeriums it-sikkerhed.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Væsentlig betydning

Det er en betingelse for, at retten til aktindsigt kan begrænses, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. For at undtage oplysninger efter bestemmelsen i 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, er det altså ikke tilstrækkeligt, at du blot konstaterer, at oplysningerne vedrører statens sikkerhed eller rigets forsvar.

Eksempelvis er ikke enhver oplysning om ”våbenmæssige forhold” nødvendigvis en oplysning, som har betydning for rigets forsvar. Således vil oplysninger om, hvorvidt en dansk virksomhed eksporterer våben, efter omstændighederne kunne være en oplysning om rigets forsvar, men det behøver ikke at være det.

Udtrykket ”væsentlig betydning” skal forstås i overensstemmelse med den tavshedspligt, som gælder i forhold til oplysninger, der skal hemmeligholdes for at varetage væsentlige hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar i 2013-forvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.

Det er ikke et krav, at der i det enkelte tilfælde påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed mv. vil lide skade af betydning.

Fra praksis kan henvises til MAD 2006.1300, MAD 2010.2001, MAD 2010.3105, MAD 2011.1337, MAD 2012.2261, MAD 2013.1337 og MAD 2014.515, der alle angår aktindsigt i sikkerhedsrapporter vedrørende risiko-virksomheder.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon - statens sikkerhed eller rigets forsvar

Du kan bruge denne skabelon, hvis du vil undtage dokumenter af hensyn til statens sikkerhed mv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Forvaltningsloven

Efter 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 1, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

Bortset fra, at det efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, kræves, at

Vær opmærksom på, at bestemmelserne samme anvendelsesområde, bortset fra, at det efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, kræves, at begrænsning er nødvendig til beskyttelse af væsentlige hensyn, mens 1985-forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 1, kræver, at der er tale om afgørende hensyn.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld