Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Det offentliges økonomiske interesser

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 3, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne omhandler det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, jf. pkt. 1 nedenfor.
  2. Det er efter en konkret vurdering nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til oplysninger om disse forhold, at der ikke gives aktindsigt, jf. pkt. 3 nedenfor.

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 3, så skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. offentlighedslovens § 34.

Offentlighedslovens § 33, nr. 3, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 33

Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn Nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn Der kræves en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt, at den pågældende oplysning hemmeligholdes. til:

[...]

3) Det offentliges Det offentliges Alle organer, der er omfattet af offentlighedsloven, er beskyttet af bestemmelsen. økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Det offentliges økonomiske interesse, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed

Som eksempel på oplysninger omfattet af bestemmelsen kan nævnes oplysninger om det offentliges forhandlinger med offentligt ansattes organisationer om løn- og personaleforhold. Det gælder både oplysninger i forbindelse med aktuelle forhandlinger, som et dokument vedrører, og oplysninger i forbindelse med senere forhandlinger, når dette er af væsentlig betydning for det offentliges fremtidige forhandlingsposition.

Offentlighedslovens § 33, nr. 3, finder også anvendelse på det offentliges kontraktindgåelse, herunder afgivelse af tilbud, køb og salg af fast ejendom mv., f.eks. hvis udlevering af oplysninger vil afskære det offentlige fra at optræde som ligestillet part i det pågældende kontraktforhold.

Efter omstændighederne kan offentlighedslovens § 33, nr. 3, også finde anvendelse, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende. Det gælder, hvis der vil være nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud indebærer, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne få kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes. For at bruge bestemmelsen kræver det i hvert fald, at der er tale om en konkret forhandlingssituation, som er indledt, eller som med en vis sandsynlighed må forventes, jf. ombudsmandens udtalelse om aktindsigt i oplysninger vedrørende ny politiskole.

Kan det dokumenteres, at oplysningerne angår en klart afgrænset del af det offentliges virksomhed, der udøves som en egentlig forretningsvirksomhed i fuld konkurrence med andre (private) virksomheder, vil det normalt ikke være nødvendigt med yderligere dokumentation for at anse betingelserne for anvendelse af offentlighedslovens § 33, nr. 3, for opfyldt.

I FOB 1991, side 116, godkendte ombudsmanden således et afslag på aktindsigt i dokumenter om Post- og Telegrafvæsenets Jetposttjeneste, der blev drevet på markedsvilkår og var økonomisk adskilt fra postvæsenets øvrige virksomhed. Se også ombudsmandens udtalelse om aktindsigt i konsulentrapport.  

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Organer, hvis økonomiske interesser er beskyttet efter bestemmelsen

Bestemmelsen i § 33, nr. 3, omfatter efter sin ordlyd alene det ”offentliges” økonomiske interesser, men bestemmelsen kan også anvendes til at beskytte økonomiske interesser for alle de organer, der er omfattet af offentlighedsloven, uanset at de ikke anses for en del af den offentlige forvaltning. 

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Væsentlige hensyn

Offentlighedslovens § 33, nr. 3, forudsætter, at du foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt, at den pågældende oplysning hemmeligholdes. Det er derfor vigtigt, at du oplyser hvilke væsentlige hensyn, der nødvendiggør afslag på aktindsigt.

Aktindsigt kan (i almindelighed) kun afslås i det tilfælde, hvor du finder, at der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser i lovens § 33, nr. 3, vil lide skade af betydning. Denne betingelse var ikke opfyldt i ombudsmandens udtalelse om aktindsigt i afgiftsberegning.

Der skal ved den konkrete afvejning i § 33 ikke tages hensyn til aktindsigtsansøgerens individuelle interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

For så vidt angår det offentliges kontraktindgåelse kan nævnes, at det har betydning, om aktindsigtsbegæringen fremsættes forud for kontraktindgåelsen, eller efter at kontrakten er afsluttet. Det skyldes, at hensynet til hemmeligholdelse er større i den første situation. Bestemmelsen kan dog efter omstændighederne også anvendes, når kontrakten er indgået, hvis der er en nærliggende fare for, at aktindsigt vil forringe det offentliges fremtidige forhandlingsposition. Det gælder navnlig, hvis der er tale om en kontrakt, der skal genforhandles efter en periode, eller hvis der skal indgås andre lignende, fremtidige kontrakter og myndigheden har konkretiseret og sandsynliggjort en økonomisk tabsrisiko ved imødekommelse af aktindsigt. En generel henvisning til myndighedens stilling i forbindelse med senere, lignende kontraktindgåelser er ikke tilstrækkelig.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Forvaltningslovens regler om det offentliges økonomiske interesser

Retten til aktindsigt kan begrænses, hvis partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til at varetage sit tarv, findes at burde vige for afgørende hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Dette følger af forvaltningslovens § 15 b, nr. 3.

Bortset fra, at det efter offentlighedslovens § 33, nr. 3, kræves, at det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn, mens forvaltningslovens § 15 b, nr. 3, kræver, at der er tale om afgørende hensyn, har bestemmelserne samme anvendelsesområde.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Brevskabelon til det offentliges økonomiske interesser

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i materiale, der indeholder oplysninger, som bør undtages af hensyn til det offentliges økonomiske interesser.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

6. Ombudsmandens udtalelser

Se alle relevante udtalelser om dette emne. 

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld