Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Forebyggelse, efterforskning, sigtede, vidner m.v.

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 1, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne omhandler forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende (1. led), jf. pkt. 1 nedenfor, eller beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning (2. led), jf. pkt. 2 nedenfor.
  2. Det er efter en konkret vurdering nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til sådanne oplysninger, at der ikke gives aktindsigt, jf. pkt. 3 nedenfor.

Bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 1, har et dobbelt formål. For det første at tilgodese hensynet til, at myndighederne effektivt kan forebygge, efterforske og forfølge lovovertrædelser, herunder straffelovsovertrædelser, samt sager om straffuldbyrdelse. For det andet at tilgodese hensynet til, at oplysninger om sigtede, vidner og andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning ikke udleveres til udenforstående.

Bestemmelsen suppleres af offentlighedslovens § 19, der undtager sager inden for strafferetsplejen fra aktindsigt. Det indebærer, at offentlighedslovens § 33, nr. 1, kun har relevans, når oplysningerne, som omfattes af bestemmelsen, indgår i sager uden for strafferetsplejen. Bemærk dog, at offentlighedslovens § 33, nr. 1, omhandler forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, hvilket ikke kun omfatter strafbelagte lovovertrædelser, jf. FOB 2010 20-11.

Offentlighedslovens § 33, nr. 1, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 33

Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn Nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn Der kræves en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt, at den pågældende oplysning hemmeligholdes. til:

1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. Disciplinær forfølgning Omfatter alle typer af disciplinærsager, der er under behandling i den offentlige forvaltning.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Forebyggelse, efterforskning m.v. (1. led)

Som eksempel på oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 33, nr. 1, 1. led, kan nævnes oplysninger om politiets efterforskningsteknikker eller lignende interne oplysninger hos politiet eller en anden myndighed. Sådanne generelle forvaltningsretlige retningslinjer omfattes ikke af offentlighedslovens § 19. Bestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 1, vil også kunne anvendes til at undtage oplysninger vedrørende det internationale samarbejde omkring forfølgelse af lovovertrædelser såsom Europol- og Interpol-samarbejdet.

Sager inden for strafferetsplejen vil normalt være undtaget fra aktindsigt allerede efter offentlighedslovens § 19. Dette gælder imidlertid ikke, hvis en straffesags akter f.eks. udlånes til brug ved behandlingen af en anden sag uden for strafferetsplejen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Beskyttelse af sigtede, vidner m.v. i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning (2. led)

Som eksempel på oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 33, nr. 1, 2. led, kan nævnes oplysninger, hvis hemmeligholdelse – for at sikre beskyttelse af sigtede, vidner eller andre – er påkrævet af hensyn til muligheden for at kunne opnå en forklaring fra de pågældende i forbindelse med den administrative behandling af en straffe- eller disciplinærsag.

I FOB 1995, side 244, havde den daværende Told- og Skattestyrelsen afvist at meddele en journalist aktindsigt i en it-baseret liste over mulige selskabstømmersager. Ombudsmanden fandt ikke, at den dagældende offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 3, var anvendelig, da styrelsen ikke havde foretaget en konkret vurdering af de sager, der var opført på listen.

Udtrykket disciplinær forfølgning omfatter alle arter af disciplinærsager, der er under behandling i den offentlige forvaltning.

Husk, at sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste kan være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 2 og 3.

Husk også, at offentlighedslovens § 33, nr. 1, 2. led, kun omfatter sager om strafferetlig eller disciplinærforfølgning. Det indebærer bl.a., at bestemmelsen ikke kan anvendes på oplysninger i sager, hvor myndighederne ikke har adgang til at rejse sag om disciplinær forfølgning.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Væsentlige hensyn

Både 1. og 2. led i offentlighedslovens § 33, nr. 1, forudsætter, at du foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om væsentlige hensyn tilsiger, at det er nødvendigt, at den pågældende oplysning hemmeligholdes. Det er derfor vigtigt, at du angiver, hvilke væsentlige hensyn der nødvendiggør afslag på aktindsigt.

Aktindsigt kan kun afslås i det tilfælde, hvor du finder, at der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser i offentlighedslovens § 33, nr. 1, vil lide skade af betydning. Denne betingelse var ikke opfyldt i ombudsmandens udtalelse om aktindsigt i oplysninger om hastighedskontrol.

Der skal ved den konkrete afvejning i lovens § 33 ikke tages hensyn til aktindsigtsansøgerens individuelle interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Forvaltningslovens regler om forebyggelse, efterforskning, sigtede, vidner m.v.

Det følger af forvaltningslovens § 15 b, nr. 1, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning.

Bortset fra, at det efter offentlighedslovens § 33, nr. 1, kræves, at det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn, mens forvaltningslovens § 15 b, nr. 1, kræver, at der er tale om afgørende hensyn, har bestemmelserne samme anvendelsesområde.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Brevskabelon til forebyggelse, efterforksning, sigtede m.v.

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i materiale, som indeholder oplysninger om forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser mv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

6. Ombudsmandens udtalelser

Se alle relevante udtalelser om dette emne.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld