Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Statens sikkerhed eller rigets forsvar (§ 31)

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. offentlighedslovens § 31, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne omhandler statens sikkerhed eller rigets forsvar, jf. pkt. 1 nedenfor.
  2. Det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, at retten til aktindsigt begrænses, jf. pkt. 2 nedenfor.

Husk, at hvis kun en del af et dokuments oplysninger undtages efter bestemmelsen i Offentlighedslovens § 31, skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. Offentlighedslovens § 34. Husk desuden også altid at overveje meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14.

Offentlighedslovens § 31 har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 31

Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning Væsentlig betydning Oplysningerne skal have væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, men det er ikke et krav, at der i det enkelte tilfælde påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed m.v. vil lide skade af betydning. for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Statens sikkerhed eller rigets forsvar Der sigtes til den danske stat. Oplysninger om udenrigspolitiske interesser m.v. kan undtages efter § 32.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Oplysninger om statens sikkerhed eller rigets forsvar

Oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt f.eks. af hensyn til beskyttelse af statsministerens personlige sikkerhed, til beskyttelse af udsendt ambassadepersonales sikkerhed, beskyttelse af operationssikkerhed for udsendte militære styrker eller beskyttelse af et ministeriums it-sikkerhed.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Væsentlig betydning

Det er en betingelse for, at retten til aktindsigt kan begrænses, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. For at undtage oplysninger efter bestemmelsen i lovens § 31 er det altså ikke tilstrækkeligt, at du blot konstaterer, at oplysningerne vedrører statens sikkerhed eller rigets forsvar.

Eksempelvis er ikke enhver oplysning om ”våbenmæssige forhold” nødvendigvis en oplysning, som har betydning for rigets forsvar. Således vil oplysninger om, hvorvidt en dansk virksomhed eksporterer våben, efter omstændighederne kunne være en oplysning om rigets forsvar, men det behøver ikke at være det.

Udtrykket ”væsentlig betydning” skal forstås i overensstemmelse med den tavshedspligt, som gælder i forhold til oplysninger, der skal hemmeligholdes for at varetage væsentlige hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar i forvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.

Det er ikke et krav, at der i det enkelte tilfælde påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed mv. vil lide skade af betydning.

Offentlighedslovens § 31 har f.eks. været anvendt i ombudsmandens udtalelser om aktindsigt i PET’s arbejdsmetoder, vurdering af terrortrussel, efterretningsmæssig risikovurdering samt advokaters identitet

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningslovens regler om statens sikkerhed eller rigets forsvar

Efter forvaltningslovens § 15 kan retten til aktindsigt begrænses på grund af afgørende hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, medmindre partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv, taler imod. Bestemmelsen blev indsat i forvaltningsloven ved lov nr. 638 af 12. juni 2013 og skal ses i lyset af den ændrede beskrivelse af, hvornår retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar i offentlighedslovens § 31.

Det er således ikke en betingelse for at kunne undtage oplysninger fra retten til aktindsigt, at der efter en konkret vurdering kan påvises en nærliggende fare for, at de omtalte interesser vil lide skade af væsentlig betydning, hvis aktindsigtsanmodningen imødekommes.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon til statens sikkerhed eller rigets forsvar

Du kan bruge denne skabelon, hvis du vil undtage dokumenter af hensyn til statens sikkerhed mv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Ombudsmandens udtalelser

Se alle relevante udtalelser om dette emne.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld