Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Retten til aktindsigt

Miljøoplysningsloven henviser i vidt omfang til 1985-offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer) og 1985-forvaltningslovens (lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven) regler om aktindsigt og fraviger kun disse loves regler, når hensynet til gennemførelsen af miljøoplysningsdirektivet og Aarhuskonventionen har gjort det nødvendigt at fastsætte særlige regler for aktindsigt i miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. § 6, stk. 2.

Retten til aktindsigt skal derfor som udgangspunkt – men med visse modifikationer - afgøres under de betingelser og med de undtagelser, der følger af 1985-offentlighedsloven og 1985-forvaltningslovens regler om aktindsigt.

Retten til aktindsigt følger af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og 1985-offentlighedslovens § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, der har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 2

Enhver Enhver Retten til aktindsigt gælder både for personer og selskaber har under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen Lov om offentlighed i forvaltningen 1985-offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer), jf. miljøoplysningslovens § 6, stk. 2 og forvaltningsloven, Forvaltningsloven 1985-forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven), jf. miljøoplysningslovens § 6, stk. 2. ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og § 3.

[...]

Ombudsmandens udtalelser
§ 4

Enhver Enhver Retten til aktindsigt gælder både for personer og selskaber kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, Dokumenter Dokumentbegrebet i 1985-offentlighedsloven gælder ikke i forhold til miljøoplysninger, jf. FOB 2011-9-1. Det følger af miljøoplysningslovens § 3, stk. 1, at der ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk form eller en hvilken som helst anden form. der er indgået til eller oprettet af Indgået til eller oprettet af Oplysningerne skal være i myndighedens besiddelse eller opbevares for den, jf. miljøoplysningslovens § 3, stk. 1. en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling Led i administrativ sagsbehandling Kravet kan næppe gøres gældende ved aktindsigt efter miljøoplysningsloven, jf. lovens § 3, stk. 1. i forbindelse med dens virksomhed. 

[...]

Ombudsmandens udtalelser
§ 5

Retten til aktindsigt omfatter

1) alle dokumenter, der vedrører sagen Vedrører sagen Det må antages, at miljøoplysninger skal udleveres, selvom de ikke vedrører en sag, jf. miljøoplysningslovens § 3, stk. 1. , herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser Journaler, registre og andre fortegnelser Omfatter både manuelle og elektroniske aktlister vedrørende den pågældende sags dokumenter. Vedrørende den pågældende sags dokumenter Se mouseover ovenfor vedr. ”dokumenter” og ”vedrører den pågældende sag”.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Retten til aktindsigt og betingelserne herfor

Retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven (og 2013-offentlighedsloven) tilkommer enhver, herunder juridiske personer (selskaber, organisationer m.v.) og fysiske personer uden hensyntagen til f.eks. statsborgerskab, bopæl og som udgangspunkt også alder og mental tilstand.

Der er som udgangspunkt ret til aktindsigt, hvis oplysningerne er i myndighedens besiddelse eller opbevares for den, og det er uden betydning i hvilken form oplysningerne foreligger, herunder i elektronisk form, jf. miljøoplysningslovens § 3, stk. 1. Det følger således af miljøoplysningslovens § 3, stk. 1, at der ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk form eller en hvilken som helst anden form.

Der er også adgang til aktindsigt i oplysninger i databaser, jf. nærmere Aktindsigtshåndbogens afsnit om aktindsigt i miljøoplysninger i databaser.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Journaler, registre og andre fortegnelser

Retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven omfatter som hovedregel også indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter (aktlisten), jf. 1985-offentlighedslovens § 5, stk. 1, nr. 2. Det gælder uanset, om journalen m.v. føres manuelt eller elektronisk.

Der gælder tre undtagelser til hovedreglen:

1) hvis den pågældende aktliste indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra retten til aktindsigt.
2) hvis oplysningerne er omfattet af særlovgivningens undtagelsesbestemmelser.
3) hvis aktindsigtsanmodningen angår en sag, f.eks. en straffesag, der som sådan er undtaget fra aktindsigt.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du kan give afslag på anmodninger om aktindsigt i hele journalen, jf. 1985-offentlighedslovens § 5, stk. 2. Derimod vil der ikke være hjemmel til at afslå aktindsigt i myndighedens journalplan, hvorved forstås en oversigt over myndighedens sagsområde opdelt i sagsgrupper med et dertil knyttet nummereringssystem.

Vær desuden opmærksom på, at en myndighed mv. på eget initiativ skal give aktindsigt i journalindførslen (aktlisten). Det skal ske samtidig med, at der gives aktindsigt i sagens øvrige dokumenter. Hvis der er anmodet om aktindsigt i en sag, skal du altså huske at udlevere aktlisten, selv om den pågældende ikke specifikt har bedt herom, medmindre de ovennævnte undtagelser finder anvendelse. Det gælder, uanset om du har givet helt eller delvis afslag eller fuldt medhold.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

Retten til aktindsigt efter 1985-forvaltningsloven, jf. miljøoplysningsloven, gælder kun for parter i afgørelsessager. En part har efter forvaltningsloven som udgangspunkt ret til løbende aktindsigt i afgørelsessagens miljøoplysninger, hvis der anmodes herom.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld