Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Krav til afgørelsen

Du er færdig med at skrive udkastet til afgørelsen i en aktindsigtssag efter miljøoplysningsloven, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Du har iagttaget reglerne om partshøring og begrundelse.
  2. Du har iagttaget miljøoplysningslovens afvejningsregler.
  3. Du har givet klagevejledning.

Det vil i mange tilfælde af både praktiske og ressourcemæssige grunde være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i standardkoncepter (f.eks. Aktindsigtshåndbogens mange standardbegrundelser og standardbreve), når du skriver udkastet til afgørelsen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du stadig konkret skal vurdere, om de pågældende sager, dokumenter og oplysninger kan undtages fra aktindsigt, ligesom der eventuelt i den enkelte aktindsigtssag kan være behov for en mere individuel begrundelse. Det er navnlig tilfældet som følge af miljøoplysningslovens afvejningsregler. De krav, der følger af forvaltningslovens regler om partshøring samt forvaltningslovens og miljøoplysningslovens regler om begrundelse og klagevejledning, gælder således også for standardkoncepter, og det er myndighedens ansvar, at de nævnte regler overholdes i den enkelte aktindsigtssag.

Du skal være opmærksom på, om der er fastsat interne instrukser for behandlingen af aktindsigtssager i din myndighed, herunder om intern forelæggelse mv.

Miljøoplysningslovens § 4, stk. 4, fastsætter kravene til din afgørelse, som suppleres af forvaltningslovens bestemmelser. Miljøoplysningslovens § 4, stk. 4, har følgende ordlyd

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 4

[...]

Stk. 4. Afslag i sager om aktindsigt skal begrundes og være ledsaget af en klagevejledning. Afslag, der begrundes med, at materialet er under udarbejdelse, Under udarbejdelse At materialet er under udarbejdelse kan ikke i sig selv begrunde et afslag på aktindsigt efter 1985-offentlighedsloven. skal oplyse navnet på den myndighed, der udarbejder materialet, samt hvornår materialet forventes at foreligge i endelig form. Afslag meddeles skriftligt, hvis anmodningen er fremsat skriftligt, eller hvis den, der fremsatte anmodningen, ønsker det.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Reglerne om partshøring og begrundelse

Du skal være opmærksom på, at den, der søger aktindsigt i en sag eller et dokument, er part i den pågældende sag om aktindsigt. Da aktindsigtsafgørelser betragtes som afgørelser i forvaltningslovens forstand, indebærer dette, at forvaltningslovens sagsbehandlingsregler skal iagttages ved behandlingen af anmodninger om aktindsigt. Det vil navnlig være forvaltningslovens § 19 om partshøring, § 24 om begrundelse og § 25 om klagevejledning, der har betydning. Herudover er der fastsat regler om begrundelse og klagevejledning i miljøoplysningslovens § 4, stk. 4.

Hvis du i forbindelse med sagens behandling indhenter en udtalelse fra den, som oplysningerne angår (f.eks. en virksomhed eller en anden forvaltningsmyndighed), skal du efter de nærmere regler herom i forvaltningslovens § 19 høre den aktindsigtssøgende, hvis udtalelsen taler imod en imødekommelse af anmodningen og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Giver du helt eller delvist afslag på aktindsigt, følger det af forvaltningslovens § 22 og miljøoplysningslovens § 4, stk. 4, at afgørelsen skal begrundes, hvis den meddeles skriftligt. Begrundelsen skal også meddeles skriftligt, hvis den aktindsigtssøgende anmoder herom, jf. miljøoplysningslovens § 4, stk. 4. Det følger af forvaltningslovens § 24, stk. 1, at begrundelsen skal indeholde en henvisning til de regler i offentlighedsloven, der i den pågældende sag giver hjemmel til at begrænse retten til aktindsigt. I det omfang afgørelsen efter offentlighedslovens regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen desuden oplyse om de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Samme krav følger af miljøoplysningslovens § 4, stk. 4.

Det følger desuden af miljøoplysningslovens § 4, stk. 4, at afslag, der begrundes med, at materialet er under udarbejdelse, skal oplyse navnet på den myndighed, der udarbejder materialet, samt hvornår materialet forventes at foreligge i endelig form. At materiale er under udarbejdelse kan imidlertid ikke i sig selv begrunde et afslag på aktindsigt efter 1985-offentlighedsloven. Dog kan f.eks. lovforslag under udarbejdelse undtages efter 1985-offentlighedslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., ligesom interne dokumenter kan undtages efter lovens § 7.

Det skal fremgå af afgørelsen, hvilke sager, dokumenter og oplysninger, der er tilbageholdt (dvs. undtaget fra aktindsigt), ligesom det med henvisning til de relevante bestemmelser skal begrundes, hvorfor den pågældende sag, det pågældende dokument eller de pågældende oplysninger er undtaget fra aktindsigt. Du skal være opmærksom på, at denne begrundelse skal være egnet til at "forklare" den afgørelse, som du er kommet frem til. Hvis der er indhentet en udtalelse fra den, hvis interesser kan være til hinder for, at der gives aktindsigt, skal en oplysning herom indgå i begrundelsen.

Det skal også fremgå af afgørelsen, at du har overvejet miljøoplysningslovens afvejningsregler. Hvis du fortsat vil meddele afslag, skal begrundelsen afspejle de konkrete forhold, der taler for og imod, at oplysningerne udleveres, jf. f.eks. FOB 2009 9-4.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Klagevejledning

Kan afgørelsen påklages til en anden forvaltningsmyndighed, følger det af forvaltningslovens § 25, at afgørelsen skal indeholde en klagevejledning med oplysning om klageinstans, fremgangsmåden ved indgivelse af klage og eventuelle tidsfrister, hvis afgørelsen er meddelt skriftligt og ansøgeren ikke har fået fuldt ud medhold.

Det følger endvidere af miljøoplysningslovens § 4, stk. 4, at afslag i sager om aktindsigt skal være ledsaget af en klagevejledning. Det følger af miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 5, jf. artikel 6, og Aarhuskonventionens artikel 4, stk. 7, jf. artikel 9, stk. 1, at klagevejledninger i afslag på afgørelser om aktindsigt skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og andre uafhængige organer, som ikke er domstole. Det indebærer, at klagevejledningen, hvis afgørelsen ikke kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, også skal indeholde oplysning om, at der kan klages over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand (idet klager til ombudsmanden ikke kan behandles, førend de administrative klagemuligheder er udtømt, jf. ombudsmandslovens § 14).  

Hvis aktindsigtsafgørelsen ikke kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, vil det som oftest være hensigtsmæssigt at skrive dette i afgørelsen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Brevskabelon - delafgørelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis du umiddelbart kan træffe afgørelse om udlevering af en del af det ansøgte materiale.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabelon - fuld imødekommelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis du imødekommer anmodningen om aktindsigt fuldt ud.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Ombudsmandens udtalelser

Gennemse vores resuméer af relevant praksis fra ombudsmanden her.

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld