Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Rette Myndighed

Når du har modtaget en aktindsigtsanmodning, skal du vurdere, om din forvaltningsmyndighed er rette myndighed til at behandle anmodningen om aktindsigt som første instans. Det vil være tilfældet, hvis dokumenterne eller oplysningerne, der anmodes om aktindsigt i, er i din myndigheds besiddelse, jf. miljøoplysningsdirektivets artikel 3, stk. 1.

Hvis din forvaltningsmyndighed ikke er rette myndighed til at behandle aktindsigtsanmodningen, skal du straks sende en skriftlig aktindsigtsanmodning videre til den rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2, og miljøoplysningslovens § 4, stk. 5.

Miljøoplysningsdirektivets artikel 3, stk. 1, og miljøoplysningslovens § 4, stk. 5, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Art. 3

1. Medlemsstaterne sikrer, at offentlige myndigheder er forpligtet til i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser at stille miljøoplysninger, som de er i besiddelse af eller som opbevares for dem, Som de er i besiddelse af eller som opbevares for dem Myndigheder, som er i besiddelse af miljøoplysninger, har således altid kompetencen til at træffe afgørelse om aktindsigt. til rådighed for enhver informationssøgende, uden at denne skal gøre rede for en interesse heri.

[...]

Ombudsmandens udtalelser
§ 4

[...]

Stk. 5. Er en begæring om oplysninger ikke fremsat overfor rette myndighed Rette myndighed Den myndighed, som er i besiddelse af dokumenterne eller oplysningerne, jf. miljøoplysningsdirektivets artikel 3, stk. 1. eller organ, skal den, der fremsatte anmodningen, hurtigst muligt orienteres om, hvem der er rette myndighed Rette myndighed Den myndighed, som er i besiddelse af dokumenterne eller oplysningerne, jf. miljøoplysningsdirektivets artikel 3, stk. 1. eller anmodningen skal videresendes til myndigheden, og den, der fremsatte anmodningen, orienteres herom.

[...]

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Rette myndighed

I modsætning til 2013-offentlighedsloven har det ikke betydning for vurderingen af rette myndighed efter miljøoplysningsloven, om der er anmodet om aktindsigt i en afgørelsessag eller i en anden sag. Hvis dokumenterne eller oplysningerne, der anmodes om aktindsigt i, er i din myndigheds besiddelse, skal du på vegne af din myndighed træffe afgørelse i sagen.

Det betyder også, at 1985-offentlighedslovens § 15, stk. 1, om, at afgørelse om aktindsigt i dokumenter, der indgår i en sag, hvor en forvaltningsmyndighed har truffet eller vil træffe en afgørelse, skal afgøres af denne myndighed, ikke finder anvendelse i sager, der afgøres efter miljøoplysningsloven, jf. vejledning nr. 10564 af 14. juni 2006 til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, pkt. 2.1.1.1.

Det gælder også, når der er tale om lovgivningssager. Anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning, herunder høring i forbindelse med lovgivning, skal afgøres af den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. Ankestyrelsens udtalelse af 22. februar 2019 (j.nr. 19-3758). Dette adskiller sig fra 2013-offentlighedsloven, hvor anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning afgøres af det ministerium, under hvis område sagen hører.

Det forhold, at en myndighed ikke føler sig kompetent til at træffe afgørelse med hensyn til spørgsmålet om aktindsigt i visse særlige dokumenter – f.eks. fordi dokumentet har et særligt fagligt indhold uden for myndighedens kompetenceområde – medfører ikke, at myndigheden kan bede den (fagkyndige) myndighed, der har udfærdiget dokumentet, om at træffe afgørelse om aktindsigt. Myndigheden må i stedet bede den fagkyndige myndighed om en udtalelse i sagen.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Videresendelse til rette myndighed

Hvis din forvaltningsmyndighed ikke er rette myndighed til at behandle aktindsigtsanmodningen, skal du straks sende en skriftlig aktindsigtsanmodning videre til den rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2, og miljøoplysningslovens § 4, stk. 5. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis din myndighed ikke er i besiddelse af de efterspurgte oplysninger. Ved personlige henvendelser skal du vejlede den pågældende om, ved hvilken myndighed personen i stedet skal søge om aktindsigt.

Når du sender aktindsigtsanmodningen til den kompetente myndighed, skal du samtidig orientere den, der har bedt om aktindsigt om dette.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Forvaltningsloven

I sager om aktindsigt efter forvaltningsloven skal afgørelsen af, om en anmodning skal imødekommes, træffes af den myndighed, der har miljøoplysningerne i sin besiddelse, jf. miljøoplysningsdirektivets artikel 3, stk. 1. Det ovenfor anførte gælder derfor også i sager efter forvaltningsloven.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Brevskabeloner - videresendelse til rette myndighed

Du kan bruge denne skabelon, hvis anmodningen om aktindsigt er videresendt til en anden myndighed.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Brevskabelon - orientering om videresendelse

Du kan bruge denne skabelon, når du orienterer om videresendelse af en klage over sagsbehandlingstiden.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld