Aktindsigt trin for trin

Håndtering af aktindsigt

Drifts- og forretningsforhold

Du kan give afslag på aktindsigt i oplysninger, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 2, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Oplysningerne vedrører tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller drifts- og forretningsforhold, jf. pkt. 1 nedenfor.
  2. Oplysningerne er ud fra en konkret vurdering af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, jf. pkt. 2 nedenfor.

Husk, at hvis kun en del af et dokumentets oplysninger undtages efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, skal den pågældende som udgangspunkt gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. offentlighedslovens § 34. Husk desuden også altid at overveje meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14.

Offentlighedslovens § 30, nr. 2, har følgende ordlyd:

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
§ 30

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

[...]

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning Væsentlig økonomisk betydning Bestemmelsen forudsætter en konkret vurdering af, om det er nærliggende, at der påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.

Ombudsmandens udtalelser

Uddybende bemærkninger, praksis mv.

1. Tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller drifts- og forretningsforhold

Tekniske indretninger eller fremgangsmåder kan være produktionsprocesser, kildekoder til EDB-programmer eller lignende.

Eksempler på oplysninger om drifts- og forretningsforhold er oplysninger om produktionsmetoder, produktionsforhold, forretningsforbindelser, kundelister, forretningsbetingelser, kontraktsvilkår, forretningsmæssige strategier og markedsføringstiltag, etableringsomkostninger, driftsomkostninger, salgsomkostninger samt oplysninger om virksomhedens regnskaber og økonomiske forhold i øvrigt, herunder dens skattemæssige situation, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 706.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

2. Væsentlig økonomisk betydning

Det er et krav efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, at du foretager en konkret vurdering. For at undtage oplysninger i et dokument fra aktindsigt er det altså ikke tilstrækkeligt, at du blot konstaterer, at oplysningerne omhandler drifts- og forretningsforhold.

I de fleste tilfælde, hvor en myndighed er blevet kritiseret af ombudsmanden i forbindelse med anvendelsen af § 30, nr. 2, skyldes det typisk, at myndigheden ikke har foretaget den fornødne konkrete vurdering. Det er derfor vigtigt, at du angiver, hvilke væsentlige hensyn der nødvendiggør afslaget på aktindsigt.

Du kan med fordel indhente en udtalelse fra den person eller virksomhed, som oplysningerne vedrører. En sådan udtalelse er ikke bindende, når du konkret skal vurdere aktindsigtsspørgsmålet.

Efter de specielle bemærkninger til lovforslagets § 30, nr. 2, er bestemmelsen kun anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der – typisk af konkurrencemæssige årsager – påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning.

Der skal være en klar årsagsforbindelse mellem aktindsigt i oplysningerne og risikoen for, at den pågældende person eller virksomheden påføres et økonomisk tab. Hvis tabet i det væsentlige indtræder af andre årsager, er betingelserne for at anvende bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, således ikke opfyldt. Risikoen skal være konkret.

FOB 2007, side 315, havde Fødevarestyrelsen givet afslag på aktindsigt i navnene på 18 dyrlæger, der udskrev mest antibiotika, idet der efter styrelsens opfattelse var en nærliggende risiko for, at den offentlige omtale ville kunne få alvorlige indvirkninger på dyrlægernes konkurrenceevne og derved også få økonomiske konsekvenser for dem. Ombudsmanden fandt ikke, at denne risiko var underbygget eller sandsynliggjort på en sådan måde og i en sådan grad, at der var grundlag for at give afslag på aktindsigt efter den tidligere offentlighedslovs § 12, stk. 1, nr. 2. Ombudsmanden henviste til, at grundlaget for risikovurderingen var af generel karakter og f.eks. ikke var underbygget af konkrete erfaringer med væsentlige skadevirkninger af aktindsigt i lignende sager.

Oplysninger som f.eks. CVR.nr. og årsindkomst, der fremgår af offentligt tilgængelige kilder, kan aldrig undtages – heller ikke selvom de sammenstilles på en ny måde i dokumentet.

I forhold til oplysninger om en virksomheds interne drifts- og forretningsforhold, gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Se f.eks. ombudsmandens udtalelse om aktindsigt i tilbud ved salg af aktier, hvor ombudsmanden ikke fandt grundlag for at kritisere, at Finansministeriet havde meddelt en journalist afslag på aktindsigt i de tilbud, der blev afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG. Ombudsmanden lagde i den forbindelse vægt på den såkaldte formodningsregel.

Den aktindsigtssøgendes individuelle interesse i oplysningen skal ikke tages i betragtning ved vurderingen af, om begæringen skal imødekommes.

Spørgsmålet om anvendelse af offentlighedslovens § 30, nr. 2, vil ofte være relevant i udbudssager, hvor de tilbudsafgivende virksomheder ønsker indsigt i hinandens tilbud mv. som led i en klagesag. Du kan læse mere om udbudssagerne under særlige sagstyper, hvis du har fuld adgang til Aktindsigtshåndbogen. 

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

3. Særligt om udbudssager

Læs Aktinindsigtshåndbogens særlige afsnit om udbudssager her. 

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

4. Forvaltningslovens regler om drifts- og forretningsforhold

Forvaltningsloven indeholder ikke en bestemmelse, som svarer til offentlighedslovens § 30, nr. 2. Er der flere parter i en afgørelsessag, kan oplysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold dog efter en konkret vurdering undtages efter forvaltningslovens § 15 b, nr. 5 (generalklausulen). En begrænsning af aktindsigtsadgangen i relation til oplysninger om virksomheders drifts- og forretningsforhold forudsætter, at meddelelse af aktindsigt afgørende vil kunne skade virksomhedens konkurrenceevne eller i øvrigt medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger. Bestemmelsen i forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, er således snævrere end undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, der alene kræver en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade af betydning, men ikke nødvendigvis af væsentlig betydning, jf. Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009, side 75. Oplysninger, der ikke ville kunne undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, vil allerede af den grund aldrig kunne undtages efter forvaltningslovens § 15 b, nr. 5.

Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

5. Brevskabelon til drifts- og forretningsforhold

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller den – ud fra sammenhængen – kan udledes. I den forbindelse skal du huske på, at en konkurrerende virksomhed ofte kan udlede mere af sammenhængen end en myndighed kan gennemskue på forhånd.

Du skal endelig være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

6. Eksempel på afslag i drifts- og forretningsforhold

Dette er et eksempel på et afslag i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Brevskabelon Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser

7. Ombudsmandens udtalelser

Se alle relevante udtalelser om dette emne. 

Ombudsmandens udtalelser
Ombudsmandens udtalelser
Få adgang og se afgørelser Læs ombudsmandens udtalelser
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld